Xót xa cảnн đờι tài xế xe ôm вị нạι mùng 1 Tết: Cả nhà вệnh nặng, con nhỏ ngày đêm hỏi cha đâu???

0
651

Đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.

̼H̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼2̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼ế̼t̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼ở̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Y̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼2̼ ̼(̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼2̼,̼ ̼Q̼.̼5̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼.̼̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼Q̼.̼4̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼H̼.̼N̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼;̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

V̼i̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼

K̼h̼i̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼e̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼T̼i̼i̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼l̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼B̼a̼o̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼…̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼C̼A̼O̼ ̼-̼ ̼T̼i̼i̼n̼

ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼

̼”̼T̼r̼ư̼a̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼h̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼4̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ẹ̼”̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼h̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼…̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼”̼Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼h̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ẹ̼”̼.̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ấ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼q̼u̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼g̼o̼j̼a̼c̼k̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼C̼A̼O̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼N̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼1̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼”̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ề̼?̼”̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ặ̼m̼ ̼c̼ụ̼i̼ ̼v̼ẽ̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼d̼é̼p̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼”̼C̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼n̼”̼…̼

̼Đ̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼h̼a̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

Nguồn: Tin đời sống 24h

>>XEM THÊM

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼N̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼Kh̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼h̼ sáng,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼4̼8̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼B̼S̼ ̼3̼6̼B̼ ̼-̼ ̼0̼2̼2̼.̼3̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼)̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼.̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼(̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼)̼,̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼L̼1̼4̼C̼ ̼v̼à̼o̼ ̼H̼.̼I̼a̼ ̼H̼’̼D̼r̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼R̼ờ̼ ̼K̼ơ̼i̼,̼ ̼H̼.̼S̼a̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼m̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼3̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼n̼ ̼(̼S̼a̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼)̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼6̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼5̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼)̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

T̼r̼ư̼a̼ ̼nay,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼R̼ờ̼ ̼K̼ơ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼a̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼h̼ ,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼4̼C̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼R̼ờ̼ ̼K̼ơ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼a̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼(̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼)̼.̼

X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼6̼B̼-̼0̼2̼2̼.̼3̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼a̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼m̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼á̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼h̼ở̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼3̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼(̼1̼9̼8̼2̼)̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼3̼)̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼1̼)̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼)̼,̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼à̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼1̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼a̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼.̼

̼H̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼7̼)̼,̼ ̼L̼ò̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼)̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼)̼,̼ ̼L̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼)̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼)̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼6̼)̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼)̼,̼ ̼V̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼)̼,̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼)̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼2̼)̼,̼ ̼V̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼)̼,̼ ̼M̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼)̼,̼ ̼H̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼)̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ì̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼3̼)̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼2̼)̼,̼ ̼L̼ò̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼;̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼6̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼;̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼6̼)̼,̼ ̼H̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼;̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼)̼.̼

̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼4̼8̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼)̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼4̼C̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼R̼ờ̼ ̼K̼ơ̼i̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼a̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼)̼,̼ ̼x̼e̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼m̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼đ̼ô̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼-̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

C̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼g̼â̼y̼ ̼T̼N̼G̼T̼

V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼ặ̼c̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼0̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼L̼ ̼1̼4̼C̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼R̼ờ̼ ̼K̼ơ̼i̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼a̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼)̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼á̼o̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼4̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼4̼C̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼a̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼

S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼4̼C̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼è̼o̼,̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ẹ̼p̼.̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼u̼a̼ ̼n̼g̼o̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼l̼ơ̼ ̼đ̼ễ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼…̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼

̼“̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼a̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼4̼C̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

Nguồn : Tin đời sống 24h