Xe khách ᴛôɴɢ ᴠàᴏ đoàn xe đạp, 7 người тнương vσng

0
404

X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼;̼ ̼X̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼;̼.̼.̼.̼

X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼,̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼3̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼5̼4̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼a̼i̼ ̼V̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼.̼

V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼L̼ý̼ ̼Q̼u̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼5̼1̼B̼-̼1̼7̼2̼.̼7̼3̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼a̼i̼ ̼V̼u̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼g̼ã̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼(̼L̼a̼i̼ ̼V̼u̼n̼g̼)̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼)̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ề̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Ẩ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼a̼i̼ ̼V̼u̼n̼g̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼L̼ý̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼D̼à̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼5̼0̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼d̼ú̼m̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼;̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼đ̼ổ̼.̼

N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼1̼5̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼3̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼2̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼K̼m̼ ̼2̼4̼+̼3̼0̼0̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼2̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼X̼H̼)̼

T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼B̼K̼S̼ ̼9̼8̼C̼-̼0̼5̼5̼.̼0̼7̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼r̼ơ̼ ̼m̼o̼ó̼c̼ ̼9̼8̼R̼-̼0̼1̼4̼.̼6̼0̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼D̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼B̼K̼S̼ ̼8̼8̼F̼1̼-̼0̼8̼7̼.̼4̼6̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼

H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼2̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼E̼x̼c̼i̼t̼e̼r̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼B̼K̼S̼)̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼)̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ú̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼)̼.̼

K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼6̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼S̼H̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼B̼K̼S̼)̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼.̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼E̼x̼c̼i̼t̼e̼r̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼;̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼S̼H̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼;̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼E̼x̼c̼i̼t̼e̼r̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼ư̼)̼

N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼3̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼V̼.̼M̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼7̼)̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼i̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼h̼ă̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ú̼ ̼y̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼M̼i̼s̼t̼s̼u̼b̼i̼s̼h̼i̼ ̼B̼K̼S̼ ̼6̼7̼A̼-̼0̼9̼5̼3̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼C̼h̼ă̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ú̼ ̼y̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼(̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼

K̼h̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼9̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼x̼e̼,̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼x̼e̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼6̼7̼A̼-̼0̼9̼5̼3̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼)̼

T̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼V̼.̼M̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼V̼.̼M̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼Đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼5̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼5̼,̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼0̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼

T.H(th)

Nguồn: Pháp luật và bạn đọc

>>XEM THÊM

Xe buýt “đấᴜ đầᴜ” xe tải khiến hơn 10 người вị тнương

K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼4̼8̼,̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

T̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼̼̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼̼n̼g̼ ̼1̼3̼h̼1̼0̼’̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼2̼8̼/̼1̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼4̼8̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼T̼X̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼̼̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼̼t̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼̼̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼:̼ ̼3̼7̼B̼ ̼-̼ ̼0̼1̼5̼.̼3̼4̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼̼̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼̼ớ̼̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼̣̼ ̼x̼ã̼̼ ̼T̼h̼á̼̼i̼ ̼H̼ò̼̼a̼ ̼v̼ề̼̼̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼̼ ̼H̼ơ̼̼̣̼p̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼đ̼o̼̣̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼a̼̣̼m̼ ̼t̼r̼ư̼̼̣̼c̼ ̼d̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼̼̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼:̼ ̼1̼2̼C̼ ̼-̼ ̼0̼3̼5̼.̼1̼9̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼̼̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼̼ớ̼̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼l̼a̼̣̼i̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼c̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ù̼n̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

T̼a̼̣̼i̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼t̼r̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼đ̼ề̼̼̼u̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼h̼ư̼̼ ̼h̼ỏ̼̼n̼g̼ ̼n̼ă̼̣̼̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼̼̼n̼ ̼đ̼ầ̼̼̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼m̼ả̼̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼̼̼ ̼r̼ơ̼̼i̼ ̼v̼ã̼̼i̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼đ̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼â̼̣̼̼n̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼̣̼ ̼x̼ã̼̼ ̼T̼h̼á̼̼i̼ ̼H̼ò̼̼a̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼ă̼̣̼̼t̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼t̼r̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼â̼̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼.̼

2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

Đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼n̼á̼t̼ ̼b̼é̼t̼ ̼1̼ ̼b̼ê̼n̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼á̼t̼ ̼b̼é̼t̼,̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼.̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Nguồn: Soha