X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼

0
171

T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼̼

T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼n̼h̼ò̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼4̼ ̼M̼X̼H̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼1̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼0̼4̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼ẩ̼n̼ ̼–̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼ơ̼ ̼m̼o̼o̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼2̼9̼C̼-̼4̼0̼0̼.̼x̼x̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ơ̼-̼m̼i̼ ̼r̼ơ̼-̼m̼o̼o̼c̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼2̼9̼R̼-̼0̼1̼8̼.̼x̼x̼ ̼d̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼0̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼7̼4̼E̼1̼-̼0̼8̼2̼.̼x̼x̼,̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼Đ̼.̼K̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼.̼L̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼8̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼L̼ệ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ệ̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼L̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼L̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼Đ̼.̼K̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼.̼T̼.̼K̼.̼T̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼á̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼.̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

M̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼8/̼4̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼B̼K̼S̼:̼ ̼5̼1̼E̼-̼0̼4̼1̼5̼7̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼H̼u̼y̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼G̼a̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼6̼1̼ ̼H̼à̼ ̼H̼u̼y̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼)̼,̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼

̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼1̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợn̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

C̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼1̼/4,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ữ̼u̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ữ̼u̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ữ̼u̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼K̼S̼:̼ ̼5̼1̼X̼2̼ ̼-̼ ̼9̼5̼3̼2̼,̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼B̼K̼S̼:̼ ̼5̼1̼C̼ ̼-̼ ̼5̼1̼9̼.̼0̼5̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼H̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼B̼K̼S̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼á̼t̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼m̼,̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼4̼h̼3̼0̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼P̼h̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼U̼7̼0̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼ợ̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼(̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼B̼K̼S̼ ̼5̼9̼A̼-̼1̼1̼1̼.̼4̼8̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼à̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼m̼1̼6̼8̼9̼+̼9̼0̼0̼ ̼Q̼L̼1̼A̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ẽ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼â̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼