X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼1̼0̼5̼k̼m̼/̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼

0
577

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼4̼ ̼–̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼S̼ê̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼X̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼1̼0̼5̼k̼m̼/̼h̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼S̼ê̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼.̼

T͢a͢i͢ ͢n͢ạ͢n͢ ͢x͢e͢ ͢k͢h͢á͢c͢h͢ ͢t͢h͢ả͢m͢ ͢k͢h͢ố͢c͢ ͢ở͢ ͢G͢i͢a͢ ͢L͢a͢i͢:͢ ͢1͢2͢ ͢c͢h͢ế͢t͢,͢ ͢3͢3͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢b͢ị͢ ͢t͢h͢ư͢ơ͢n͢g

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼8̼h̼4̼0̼’̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼S̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼3̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼Đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼T̼P̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼ ̼(̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼k̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼S̼ê̼.̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼k̼m̼/̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼3̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼d̼ú̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼K̼h̼.̼U̼y̼ê̼n̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼U̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼1̼0̼5̼ ̼k̼m̼/̼h̼.̼ ̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼B̼O̼T̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼k̼m̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼U̼ấ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼B̼K̼S̼ ̼1̼8̼B̼0̼1̼8̼3̼2̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼p̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼S̼ê̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼K̼S̼ ̼37C̼1̼3̼9̼3̼7̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼tr̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼ú̼p̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼đ̼iể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼m̼é̼t̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼b̼o̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼á̼t̼ ̼b̼é̼t̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

X̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼K̼h̼.̼U̼y̼ê̼n̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼S̼ê̼.̼

̼C̼S̼G̼T̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼C̼ả̼̼n̼h̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼H̼ì̼̼n̼h̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼(̼1̼0̼5̼k̼m̼/̼h̼)̼,̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼”̼Q̼u̼a̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼”̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼X̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼2̼0̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ó̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼P̼ứ̼h̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼.̼

K̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼k̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼S̼ê̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼)̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼ ̼k̼m̼.̼

̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼”̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼”̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼H̼ạ̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼”̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼á̼o̼ ̼đ̼á̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼l̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼á̼c̼h̼,̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ò̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Nguồn: Tin đời sống 24h

>>XEM THÊM

Một ô tô ʟαօ xʊốռɢ kênh nước rồi ʟậȶ ռɢửα khiến 6 ng̼ười Việt ƈɦếȶ ȶɦảʍ

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼Đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼i̼k̼r̼e̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼i̼e̼m̼ ̼R̼i̼e̼p̼,̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼(̼g̼ồ̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼6̼/̼1̼1̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼i̼k̼r̼e̼n̼g̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼M̼ọ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼Đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼ở̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼6̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼p̼e̼a̼n̼ ̼T̼h̼n̼a̼o̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼i̼k̼r̼e̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼i̼e̼m̼ ̼R̼i̼e̼p̼,̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼1̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ử̼a̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ử̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼a̼t̼t̼a̼m̼b̼a̼n̼g̼,̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼i̼k̼r̼e̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼i̼e̼m̼ ̼R̼i̼e̼p̼,̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼6̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

N̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼1̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼B̼ộ̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼i̼e̼m̼ ̼R̼i̼e̼p̼,̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼T̼i̼ể̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼;̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼.̼ ̼(̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼;̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼ô̼m̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼ ̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼1̼1̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼T̼i̼ể̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼K̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼(̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼.̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼t̼ả̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼3̼0̼0̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼)̼,̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

R̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼ ̼(̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼T̼i̼ể̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼”̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼1̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ơ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼é̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼1̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼1̼1̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼a̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼S̼ỹ̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼ ̼q̼u̼á̼n̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼5̼/̼1̼1̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼6̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼p̼e̼a̼n̼ ̼T̼h̼n̼a̼o̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼i̼k̼r̼e̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼i̼e̼m̼ ̼R̼i̼e̼p̼,̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼3̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼3̼ ̼n̼ữ̼)̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼0̼0̼k̼m̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼+̼8̼5̼-̼5̼9̼7̼-̼7̼0̼2̼-̼0̼5̼6̼1̼;̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼a̼t̼t̼a̼m̼b̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼+̼8̼5̼-̼5̼7̼1̼-̼3̼1̼1̼-̼6̼7̼8̼9̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼+̼8̼4̼-̼9̼8̼1̼-̼8̼4̼8̼-̼4̼8̼4̼.̼

Nguồn: Tin tức