X̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼l̼a̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼

0
788

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼5̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼-̼3̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼â̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼0̼.

S̼á̼n̼g̼ ̼3̼-̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼l̼a̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼6̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼G̼Ọ̼C̼ ̼K̼H̼Ả̼I̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ộ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼M̼ậ̼u̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼i̼n̼u̼e̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼b̼ê̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼á̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼G̼Ọ̼C̼ ̼K̼H̼Ả̼I̼

̼̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼b̼ê̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼. ̼̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

7̼ ̼x̼e̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼1̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼

Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe tải, một ô tô và 4 xe máy trên quốc lộ 1, đoạn thuộc TP Biên Hòa, Đồng Nai khiến 2 người bị thương, 2 căn nhà hư hỏng.

C̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼g̼ỗ̼ ̼t̼r̼à̼m̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼.̼A̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼1̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼7̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼(̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼g̼ỗ̼ ̼t̼r̼à̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼0̼C̼-̼2̼4̼6̼.̼2̼8̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼o̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼.̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼0̼H̼-̼0̼1̼1̼.̼3̼3̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

S̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼.̼A̼.̼

C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼6̼0̼H̼-̼0̼1̼1̼.̼3̼3̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼.̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼6̼0̼C̼-̼2̼4̼6̼.̼2̼8̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼0̼A̼K̼-̼0̼4̼7̼.̼1̼7̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼.̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼.̼A̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼a̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼

B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼

Hi̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Nguồn: tuổi trẻ