T̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲l̲ư̲u̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲t̲u̲y̲ệ̲t̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲

0
198

L̲à̲n̲ ̲s̲ó̲n̲g̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲à̲n̲ ̲p̲h̲á̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲ố̲c̲ ̲đ̲ộ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲.̲ ̲H̲à̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲ụ̲c̲ ̲c̲a̲ ̲n̲h̲i̲ễ̲m̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲r̲a̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲s̲ố̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲ở̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲ư̲ợ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲1̲7̲,̲6̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲c̲a̲.̲

Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲ủ̲n̲g̲ ̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲l̲à̲n̲ ̲s̲ó̲n̲g̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲h̲a̲i̲.̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲A̲F̲P̲)

̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲t̲h̲i̲ê̲u̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲,̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲a̲i̲ ̲o̲á̲n̲,̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲x̲i̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲k̲ì̲ ̲a̲i̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲á̲m̲ ̲ả̲n̲h̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲g̲h̲è̲o̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲ơ̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ủ̲ ̲k̲h̲ả̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲,̲ ̲đ̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲đ̲ợ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲l̲ự̲c̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲g̲i̲à̲u̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ủ̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲á̲o̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲s̲ẵ̲n̲ ̲s̲à̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ ̲r̲a̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲g̲h̲ì̲n̲ ̲U̲S̲D̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲i̲ề̲u̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲G̲u̲l̲f̲ ̲N̲e̲w̲s̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲ư̲a̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲à̲u̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲l̲à̲ ̲U̲A̲E̲.̲ ̲S̲o̲n̲g̲ ̲k̲ể̲ ̲t̲ừ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲b̲ù̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲t̲,̲ ̲g̲i̲á̲ ̲v̲é̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲U̲A̲E̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲5̲-̲1̲0̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲s̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲N̲g̲a̲y̲ ̲c̲ả̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲c̲ơ̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲h̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲ă̲n̲g̲

G̲i̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲g̲i̲à̲u̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲á̲o̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲.̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲I̲n̲d̲i̲a̲ ̲T̲i̲m̲e̲s̲)

̲C̲h̲ư̲a̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲à̲u̲ ̲ở̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ị̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲N̲g̲h̲è̲o̲ ̲đ̲ó̲i̲,̲ ̲t̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲a̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲s̲ợ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲a̲y̲.̲ ̲V̲à̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲k̲h̲ả̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲l̲à̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲

̲S̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲c̲ơ̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲u̲y̲ế̲n̲ ̲b̲a̲y̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲d̲ừ̲n̲g̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲ả̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲s̲ắ̲p̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲d̲ù̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲ì̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲m̲u̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲k̲h̲ủ̲n̲g̲ ̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲T̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲a̲y̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲h̲i̲ễ̲m̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲,̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲t̲h̲u̲a̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲g̲i̲à̲n̲h̲ ̲g̲i̲ậ̲t̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲đ̲ắ̲t̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲v̲à̲n̲g̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲a̲y̲:̲ ̲O̲x̲y̲.

O̲x̲y̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲q̲u̲ý̲ ̲g̲i̲á̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲t̲ỷ̲ ̲d̲â̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲C̲N̲N̲)

̲T̲h̲e̲o̲ ̲B̲B̲C̲,̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲h̲ố̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲t̲ư̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ẩ̲y̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ợ̲ ̲đ̲e̲n̲.̲ ̲H̲ọ̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲m̲u̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲o̲x̲y̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲á̲ ̲5̲0̲ ̲n̲g̲h̲ì̲n̲ ̲r̲u̲p̲e̲e̲ ̲(̲h̲ơ̲n̲ ̲1̲5̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲)̲,̲ ̲g̲ấ̲p̲ ̲8̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲g̲i̲á̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲c̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲s̲ó̲t̲

̲N̲g̲a̲y̲ ̲c̲ả̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲đ̲ã̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲u̲y̲ế̲n̲ ̲t̲à̲u̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲o̲x̲y̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ủ̲ ̲đ̲ể̲ ̲d̲u̲y̲ ̲t̲r̲ì̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲à̲y̲.̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲c̲u̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲h̲ợ̲ ̲đ̲e̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲á̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲l̲à̲ ̲b̲ỏ̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲k̲h̲ổ̲n̲g̲ ̲l̲ồ̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲u̲a̲ ̲m̲á̲y̲ ̲h̲ú̲t̲ ̲o̲x̲y̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲í̲

T̲i̲ế̲n̲g̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲x̲é̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲t̲á̲n̲g̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲:̲ ̲”̲T̲ô̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲i̲ề̲n̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲e̲m̲ ̲g̲á̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲”̲.̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲B̲B̲C̲)̲

H̲i̲n̲d̲u̲ ̲P̲o̲s̲t̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲s̲ử̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲H̲i̲n̲d̲o̲l̲ ̲S̲e̲n̲g̲u̲p̲t̲a̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲l̲â̲u̲,̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲h̲ê̲n̲h̲ ̲l̲ệ̲c̲h̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲g̲i̲à̲u̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲h̲è̲o̲ ̲ở̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲đ̲ã̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲r̲õ̲ ̲r̲ệ̲t̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲à̲u̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲ ̲s̲ẽ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲v̲à̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲v̲u̲n̲g̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ ̲n̲h̲â̲n̲.

̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲á̲c̲.̲ ̲Đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲l̲ư̲u̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲k̲h̲ủ̲n̲g̲ ̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲l̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲n̲à̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲đ̲ế̲n̲

̲N̲ế̲u̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲ở̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲o̲á̲t̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲d̲ầ̲n̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲ ̲k̲i̲ệ̲t̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲v̲ạ̲n̲ ̲n̲ă̲n̲g̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲g̲h̲è̲o̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲l̲ự̲c̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲à̲u̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲.

̲C̲á̲c̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ậ̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲Y̲A̲N̲!

N̲g̲u̲ồ̲n̲: yan

B̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼u̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼u̼a̼,̼ ̼“̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼i̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼“̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼â̼n̼”̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼

Cơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼“̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼”̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼V̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼”̼

B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼ì̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼)̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼â̼n̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

t412098T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼c̼ô̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼)̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼ì̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼

̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼c̼ư̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼)̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼e̼m̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼à̼.̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼)̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼“̼b̼ù̼a̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼2̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼̼

“̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼s̼i̼n̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

anh 1 me om con hau toa105472 1872019

C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼”̼ ̼–̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼ì̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼.̼

B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼á̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

174450239 251294156695728 862541680312072695 n̼̼S̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼e̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼“̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼“̼h̼é̼t̼ ̼g̼i̼á̼”̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼.T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼

t412098 1

H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ụ̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

K̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼s̼i̼n̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ù̼m̼.̼̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼“̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼i̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼“̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼e̼n̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼s̼i̼n̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼“̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼â̼n̼”̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼

khalahoply 1

T̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼à̼n̼k̼ị̼c̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼“̼b̼ù̼a̼”̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼

M̼u̼ố̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼.̼

̼D̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.