Nướƈ ʍắȶ ռgườɨ ʍẹ ƈó ƈօռ gáɨ ɮị ȶɛօ gaռ, ʟá ʟáƈɦ ȶօ đaռg ƈ̲.ɦ̲.ế.ȶ̲ ʍòռ ʋì gɨa ƈảռɦ ռgɦèօ kɦổ: ” ƈɦỉ ֆợ ռó ɮỏ ʍìռɦ ʍà đɨ”

0
760

L̲a̲u̲ n̲h̲ữn̲g̲ g̲i̲ọt̲ n̲ước̲ m̲ắt̲ c̲h̲ảy̲ d̲ài̲ t̲r̲ên̲ g̲ò m̲á, c̲h̲ị M̲i̲n̲h̲ q̲u̲a̲y̲ s̲a̲n̲g̲ n̲h̲ìn̲ đứa̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ n̲h̲ỏ đa̲n̲g̲ t̲h̲ở d̲ốc̲, b̲ám̲ c̲h̲ặt̲ t̲a̲y̲ v̲ào̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ị v̲ì đa̲u̲ đớn̲.

Đã 1̲4̲ n̲ăm̲, N̲g̲u̲y̲ễn̲ M̲i̲n̲h̲ T̲h̲ư c̲h̲ỉ b̲i̲ết̲ q̲u̲a̲n̲h̲ q̲u̲ẩn̲ ở n̲h̲à, c̲h̲ịu̲ đựn̲g̲ s̲ự g̲i̲ày̲ v̲ò c̲ủa̲ c̲ăn̲ b̲ện̲h̲ u̲ g̲a̲n̲, l̲á l̲ác̲h̲ t̲o̲ q̲u̲ái̲ á.c̲ m̲à b̲ố m̲ẹ n̲g̲h̲èo̲ k̲h̲ôn̲g̲ đủ t̲i̲ền̲ để g̲i̲úp̲ e̲m̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲.

2̲ đứa̲ c̲o̲n̲ l̲ần̲ l̲ượt̲ m̲ắc̲ b̲ện̲h̲, n̲g̲ười̲ m̲ẹ đa̲u̲ đớn̲ c̲ầu̲ c̲ứu̲

N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ c̲u̲ối̲ t̲h̲án̲g̲ 2̲/2̲0̲2̲1̲, c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ t̲ìm̲ v̲ề c̲ăn̲ n̲h̲à n̲h̲ỏ n̲ằm̲ s̲âu̲ t̲r̲o̲n̲g̲ ấp̲ 3̲A̲, x̲ã A̲n̲ T̲r̲ườn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ C̲àn̲g̲ L̲o̲n̲g̲, t̲ỉn̲h̲ T̲r̲à V̲i̲n̲h̲, n̲ơi̲ e̲m̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ M̲i̲n̲h̲ T̲h̲ư (1̲4̲ t̲u̲ổi̲) đa̲n̲g̲ c̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ọi̲ t̲ừn̲g̲ n̲g̲ày̲ v̲ới̲ c̲ăn̲ b̲ện̲h̲ u̲ g̲a̲n̲.

1͟4͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟đ͟ã͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟h͟ị͟u͟ ͟s͟ự͟ ͟g͟i͟à͟y͟ ͟v͟ò͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ă͟n͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟u͟ ͟g͟a͟n͟,͟ ͟l͟á͟ ͟l͟á͟c͟h͟ ͟t͟o͟ ͟q͟u͟á͟i͟ ͟á͟c͟

N̲g̲ồ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲g̲ó̲c̲ ̲l̲ặ̲n̲g̲ ̲l̲ẽ̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲ọ̲p̲ ̲ẹ̲p̲,̲ ̲T̲h̲ư̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲a̲y̲ ̲c̲o̲ ̲r̲ú̲m̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲b̲ụ̲n̲g̲ ̲t̲o̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲ợ̲t̲ ̲c̲h̲í̲c̲h̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲á̲u̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲e̲m̲ ̲d̲u̲y̲ ̲t̲r̲ì̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲s̲ố̲n̲g̲.̲ ̲C̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ô̲ ̲b̲é̲ ̲1̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲r̲ệ̲u̲ ̲r̲ã̲ ̲k̲h̲i̲ ̲e̲m̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲ ̲x̲ỉ̲u̲,̲ ̲n̲ô̲n̲ ̲ó̲i̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲c̲ứ̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲o̲.̲

“̲M̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲ậ̲t̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲o̲n̲”̲,̲ ̲T̲h̲ư̲ ̲ô̲m̲ ̲c̲h̲ầ̲m̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲m̲ẹ̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲b̲ậ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲c̲.̲ ̲C̲ứ̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲L̲ệ̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲(̲4̲2̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲n̲h̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲ậ̲t̲.̲

C͟h͟ị͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟k͟h͟ó͟c͟ ͟n͟g͟h͟ẹ͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟k͟ể͟ ͟v͟ề͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟n͟h͟ỏ͟

Đ͟ể͟ ͟d͟u͟y͟ ͟t͟r͟ì͟ ͟s͟ự͟ ͟s͟ố͟n͟g͟,͟ ͟m͟ỗ͟i͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟m͟ẹ͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟B͟V͟ ͟N͟h͟i͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟1͟ ͟t͟á͟i͟ ͟k͟h͟á͟m͟

T͟h͟e͟o͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟M͟i͟n͟h͟,͟ ͟t͟ừ͟ ͟k͟h͟i͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟l͟ọ͟t͟ ͟l͟ò͟n͟g͟,͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟đ͟ã͟ ͟m͟ắ͟c͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟t͟e͟o͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟m͟ậ͟t͟,͟ ͟t͟e͟o͟ ͟g͟a͟n͟.͟ ͟B͟a͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟,͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ứ͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟l͟à͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟r͟u͟ộ͟t͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟m͟u͟a͟ ͟t͟h͟u͟ố͟c͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟à͟ ͟u͟ố͟n͟g͟,͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟2͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟i͟ễ͟n͟ ͟b͟i͟ế͟n͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟B͟V͟ ͟N͟h͟i͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟1͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟h͟ă͟m͟ ͟k͟h͟á͟m͟.͟

“͟B͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟b͟é͟ ͟b͟ị͟ ͟u͟ ͟g͟a͟n͟,͟ ͟b͟i͟ế͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟ ͟l͟á͟ ͟l͟á͟c͟h͟ ͟t͟o͟,͟ ͟d͟i͟ễ͟n͟ ͟t͟i͟ế͟n͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟x͟ấ͟u͟ ͟h͟ơ͟n͟,͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟n͟à͟o͟ ͟2͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟á͟i͟ ͟k͟h͟á͟m͟.͟ ͟C͟ó͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟n͟g͟ồ͟i͟ ͟c͟h͟ơ͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟b͟é͟ ͟t͟ự͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟ ͟t͟h͟a͟n͟ ͟m͟ệ͟t͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟ó͟i͟ ͟r͟a͟ ͟m͟á͟u͟ ͟t͟ư͟ơ͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟,͟ ͟2͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟c͟u͟ố͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟p͟h͟ố͟.͟ ͟N͟h͟i͟ề͟u͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟ ͟x͟e͟ ͟đ͟ò͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟k͟ị͟p͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟đ͟ể͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟t͟r͟u͟y͟ề͟n͟ ͟t͟h͟u͟ố͟c͟”͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟ẹ͟n͟ ͟l͟ờ͟i͟.͟

“͟B͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟x͟ấ͟u͟ ͟đ͟i͟”͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟ẹ͟n͟ ͟n͟g͟à͟o͟

Đ͟a͟u͟ ͟đ͟ớ͟n͟ ͟h͟ơ͟n͟,͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟2͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟h͟u͟ê͟ ͟l͟à͟m͟ ͟m͟ư͟ớ͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟c͟h͟ữ͟a͟ ͟t͟ừ͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟c͟h͟o͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟v͟à͟o͟ ͟c͟u͟ố͟i͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟2͟0͟1͟7͟,͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟T͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟L͟i͟n͟h͟ ͟(͟1͟8͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟c͟o͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟l͟ớ͟n͟)͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟m͟ắ͟c͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟h͟o͟ạ͟i͟ ͟t͟ử͟ ͟c͟h͟ỏ͟m͟ ͟x͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟đ͟ù͟i͟ ͟t͟r͟á͟i͟,͟ ͟c͟ả͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟v͟à͟o͟ ͟b͟ế͟ ͟t͟ắ͟c͟.͟

N͟g͟ồ͟i͟ ͟k͟ế͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟m͟ẹ͟,͟ ͟L͟i͟n͟h͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟1͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟n͟a͟y͟,͟ ͟e͟m͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟đ͟i͟ ͟k͟h͟á͟m͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟ì͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟c͟h͟i͟ ͟p͟h͟í͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟d͟à͟n͟h͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟T͟h͟ư͟.͟

G͟ầ͟n͟ ͟4͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟n͟a͟y͟,͟ ͟T͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟L͟i͟n͟h͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟v͟ậ͟n͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟,͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟n͟h͟ả͟y͟ ͟v͟ì͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟h͟o͟ạ͟i͟ ͟t͟ử͟ ͟x͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟đ͟ù͟i͟

“͟B͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟e͟m͟ ͟b͟ị͟ ͟h͟o͟ạ͟i͟ ͟t͟ử͟ ͟c͟h͟ỏ͟m͟ ͟x͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟đ͟ù͟i͟ ͟t͟r͟á͟i͟,͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟t͟u͟ỷ͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟i͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟,͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟à͟o͟ ͟x͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟h͟ư͟ ͟s͟ẽ͟ ͟t͟h͟a͟y͟ ͟k͟h͟ớ͟p͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟t͟ạ͟o͟.͟ ͟E͟m͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟n͟ữ͟a͟,͟ ͟l͟â͟u͟ ͟l͟ắ͟m͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟e͟m͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟đ͟i͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟k͟i͟ể͟m͟ ͟t͟r͟a͟.͟

B͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟e͟m͟ ͟đ͟i͟ ͟đ͟ứ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟r͟ờ͟i͟ ͟l͟ạ͟n͟h͟,͟ ͟n͟ó͟ ͟n͟h͟ứ͟c͟ ͟l͟ắ͟m͟.͟ ͟E͟m͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟d͟á͟m͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ẹ͟,͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟c͟ắ͟n͟ ͟r͟ă͟n͟g͟ ͟c͟h͟ị͟u͟ ͟đ͟ự͟n͟g͟.͟ ͟E͟m͟ ͟s͟ợ͟ ͟m͟ẹ͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟o͟ ͟c͟h͟o͟ ͟e͟m͟ ͟n͟ữ͟a͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟b͟é͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟b͟ố͟ ͟m͟ẹ͟ ͟k͟h͟ổ͟ ͟l͟ắ͟m͟ ͟r͟ồ͟i͟”͟,͟ ͟L͟i͟n͟h͟ ͟t͟â͟m͟ ͟s͟ự͟.͟

C͟ă͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟r͟ố͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟đ͟á͟n͟g͟ ͟g͟i͟á͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟l͟à͟m͟ ͟s͟a͟o͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟c͟h͟ữ͟a͟ ͟c͟h͟o͟ ͟2͟ ͟c͟o͟n͟

“͟C͟o͟n͟ ͟s͟ợ͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟c͟o͟n͟ ͟b͟ỏ͟ ͟b͟ố͟ ͟m͟ẹ͟ ͟m͟à͟ ͟đ͟i͟”͟

N͟g͟ồ͟i͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟g͟i͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟,͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟đ͟ứ͟t͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟c͟h͟ú͟n͟g͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟n͟g͟h͟ẹ͟n͟ ͟l͟ò͟n͟g͟.͟ ͟Ở͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟1͟4͟,͟ ͟đ͟á͟n͟g͟ ͟l͟ẽ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟ắ͟p͟ ͟s͟á͟c͟h͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟g͟i͟ố͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟b͟a͟o͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟b͟è͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟t͟r͟a͟n͟g͟ ͟l͟ứ͟a͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟v͟ì͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟u͟ ͟g͟a͟n͟,͟ ͟l͟á͟ ͟l͟á͟c͟h͟ ͟t͟o͟ ͟q͟u͟á͟i͟ ͟á͟c͟,͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟q͟u͟a͟n͟h͟ ͟q͟u͟ẩ͟n͟ ͟ở͟ ͟n͟h͟à͟ ͟l͟à͟m͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟o͟n͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟.͟

1͟4͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟r͟õ͟ ͟r͟ệ͟t͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟đ͟a͟u͟ ͟đ͟ớ͟n͟ ͟m͟à͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟e͟m͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟c͟h͟ị͟u͟ ͟đ͟ự͟n͟g͟

Đ͟ư͟a͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟m͟ắ͟t͟ ͟t͟o͟ ͟t͟r͟ò͟n͟,͟ ͟r͟ư͟n͟g͟ ͟r͟ư͟n͟g͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟ ͟m͟ắ͟t͟ ͟n͟h͟ì͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟p͟h͟í͟a͟ ͟m͟ẹ͟,͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟b͟á͟m͟ ͟t͟r͟ụ͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟a͟o͟ ͟l͟â͟u͟ ͟n͟ữ͟a͟ ͟k͟h͟i͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟ ͟h͟ơ͟n͟.͟

N͟h͟i͟ề͟u͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟n͟g͟ủ͟,͟ ͟c͟o͟n͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟ô͟n͟ ͟ó͟i͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟n͟g͟ấ͟t͟ ͟x͟ỉ͟u͟,͟ ͟b͟ố͟ ͟m͟ẹ͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟v͟ạ͟y͟ ͟k͟h͟ắ͟p͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟.͟ ͟5͟ ͟n͟g͟à͟y͟,͟ ͟1͟0͟ ͟b͟ữ͟a͟,͟ ͟h͟a͟y͟ ͟t͟h͟ậ͟m͟ ͟c͟h͟í͟ ͟c͟ả͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟t͟r͟ờ͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟x͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟đ͟ể͟ ͟l͟à͟m͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟k͟i͟m͟ ͟t͟i͟ê͟m͟,͟ ͟h͟ó͟a͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟…͟ ͟V͟à͟ ͟c͟o͟n͟ ͟s͟ợ͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟n͟à͟o͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟c͟o͟n͟ ͟s͟ẽ͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟r͟a͟ ͟đ͟i͟.͟

“͟C͟o͟n͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟đ͟ể͟ ͟s͟a͟u͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟o͟n͟ ͟l͟o͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ẹ͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟a͟ ͟c͟o͟n͟.͟ ͟C͟o͟n͟ ͟t͟h͟í͟c͟h͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟i͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟ó͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟l͟à͟m͟,͟ ͟c͟o͟n͟ ͟b͟u͟ồ͟n͟ ͟l͟ắ͟m͟.͟ ͟S͟a͟u͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟c͟o͟n͟ ͟ư͟ớ͟c͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟b͟ế͟p͟,͟ ͟c͟o͟n͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟n͟ấ͟u͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ẹ͟ ͟ă͟n͟ ͟v͟ì͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟n͟à͟o͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟ấ͟u͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟h͟ế͟t͟,͟ ͟c͟o͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟m͟ẹ͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟l͟ắ͟m͟”͟,͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟ò͟a͟ ͟k͟h͟ó͟c͟.͟

“͟C͟o͟n͟ ͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟t͟i͟ế͟p͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟x͟a͟ ͟b͟ố͟ ͟m͟ẹ͟”͟,͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟n͟ứ͟c͟ ͟n͟ở͟ ͟k͟h͟i͟ ͟s͟ợ͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟n͟à͟o͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟c͟o͟n͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟r͟a͟ ͟đ͟i͟

T͟ấ͟m͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟k͟ỷ͟ ͟n͟i͟ệ͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟c͟h͟ụ͟p͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟8͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟c͟ơ͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟y͟ế͟u͟ ͟đ͟i͟ ͟s͟a͟u͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟v͟ô͟ ͟t͟h͟u͟ố͟c͟

C͟ố͟ ͟n͟é͟n͟ ͟n͟ỗ͟i͟ ͟đ͟a͟u͟ ͟v͟à͟o͟ ͟l͟ò͟n͟g͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟x͟ấ͟u͟,͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟đ͟i͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟c͟ứ͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟n͟à͟o͟.͟ ͟S͟u͟ố͟t͟ ͟1͟4͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟t͟r͟ờ͟i͟ ͟r͟ò͟n͟g͟ ͟r͟ã͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟h͟ữ͟a͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟o͟n͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟v͟à͟ ͟a͟n͟h͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟u͟ ͟(͟4͟4͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟)͟ ͟đ͟ã͟ ͟l͟à͟m͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟đ͟ể͟ ͟n͟í͟u͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟ở͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟

“͟B͟ở͟i͟ ͟2͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟l͟à͟ ͟l͟ẽ͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ị͟,͟ ͟n͟h͟ì͟n͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟m͟ạ͟n͟h͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟,͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟c͟o͟n͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ì͟…͟ ͟P͟h͟ả͟i͟ ͟c͟h͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟h͟a͟ ͟m͟ẹ͟ ͟m͟à͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ớ͟t͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟x͟i͟n͟ ͟g͟á͟n͟h͟ ͟l͟ấ͟y͟,͟ ͟đ͟ể͟ ͟n͟ó͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟đ͟a͟u͟ ͟đ͟ớ͟n͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟à͟y͟.͟ ͟N͟ă͟m͟ ͟n͟a͟y͟ ͟1͟4͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟m͟à͟ ͟t͟ố͟i͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟n͟ó͟ ͟c͟ứ͟ ͟t͟h͟u͟i͟ ͟t͟h͟ủ͟i͟ ͟ở͟ ͟n͟h͟à͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟x͟ó͟t͟ ͟l͟ắ͟m͟.͟

T͟h͟ư͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟đ͟â͟u͟ ͟d͟á͟m͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟n͟ó͟,͟ ͟n͟ó͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟n͟à͟o͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ừ͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟n͟ấ͟y͟,͟ ͟c͟h͟ứ͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟l͟à͟m͟ ͟s͟a͟o͟ ͟h͟ế͟t͟.͟ ͟M͟ộ͟t͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟n͟ó͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟t͟h͟ô͟i͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟k͟h͟ổ͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟m͟à͟ ͟t͟ự͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟ ͟c͟á͟i͟ ͟a͟n͟h͟ ͟h͟a͟i͟ ͟n͟ó͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟.͟

C͟h͟ị͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟l͟ự͟c͟,͟ ͟m͟o͟n͟g͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟p͟h͟é͟p͟ ͟m͟à͟u͟ ͟s͟ẽ͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟

H͟ô͟m͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟B͟V͟ ͟N͟h͟i͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟1͟ ͟đ͟ể͟ ͟n͟ộ͟i͟ ͟s͟o͟i͟,͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟c͟h͟u͟ẩ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟s͟ẵ͟n͟ ͟c͟h͟ừ͟n͟g͟ ͟1͟ ͟t͟ỷ͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟k͟h͟ả͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟s͟ẽ͟ ͟q͟u͟a͟ ͟N͟h͟i͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟2͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟k͟ý͟ ͟t͟h͟a͟y͟ ͟g͟a͟n͟,͟ ͟đ͟ó͟ ͟l͟à͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟c͟u͟ố͟i͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟c͟o͟n͟ ͟b͟é͟.͟ ͟N͟g͟h͟e͟ ͟x͟o͟n͟g͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟m͟ừ͟n͟g͟ ͟m͟à͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟l͟o͟,͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟â͟u͟ ͟c͟ó͟ ͟k͟h͟ả͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟ử͟a͟,͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟b͟ạ͟c͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟g͟ì͟ ͟n͟ữ͟a͟”͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟.͟

2͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟s͟ợ͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟x͟a͟,͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟s͟ẽ͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟n͟ữ͟a͟…͟

C͟h͟ị͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟n͟h͟ổ͟ ͟c͟ỏ͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟r͟a͟u͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟C͟u͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟m͟á͟y͟ ͟c͟ắ͟t͟ ͟l͟ú͟a͟,͟ ͟a͟i͟ ͟k͟ê͟u͟ ͟g͟ì͟ ͟l͟à͟m͟ ͟n͟ấ͟y͟,͟ ͟m͟ỗ͟i͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟k͟i͟ế͟m͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟2͟0͟0͟ ͟n͟g͟à͟n͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟…͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ứ͟ ͟l͟a͟y͟ ͟l͟ắ͟t͟ ͟t͟r͟ô͟i͟ ͟q͟u͟a͟

V͟ớ͟i͟ ͟s͟ố͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟í͟t͟ ͟ỏ͟i͟ ͟k͟i͟ế͟m͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟ừ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟m͟á͟y͟ ͟c͟ắ͟t͟ ͟l͟ú͟a͟ ͟m͟ư͟ớ͟n͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟a͟n͟h͟ ͟C͟u͟ ͟c͟ộ͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟r͟ồ͟n͟g͟ ͟r͟a͟u͟,͟ ͟m͟ỗ͟i͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟c͟h͟i͟ ͟p͟h͟í͟ ͟c͟h͟o͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟t͟ố͟n͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟2͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟/͟1͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟t͟á͟i͟ ͟k͟h͟á͟m͟ ͟(͟đ͟ã͟ ͟t͟r͟ừ͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟h͟i͟ể͟m͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟ ͟h͟ộ͟ ͟c͟ậ͟n͟ ͟n͟g͟h͟è͟o͟)͟.͟ ͟R͟i͟ê͟n͟g͟ ͟v͟ề͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟h͟a͟y͟ ͟g͟a͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟h͟a͟y͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟c͟h͟ữ͟a͟,͟ ͟p͟h͟ẫ͟u͟ ͟t͟h͟u͟ậ͟t͟ ͟t͟h͟a͟y͟ ͟k͟h͟ớ͟p͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟t͟ạ͟o͟ ͟c͟h͟o͟ ͟L͟i͟n͟h͟,͟ ͟2͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟n͟à͟o͟ ͟đ͟ể͟ ͟x͟o͟a͟y͟ ͟x͟ở͟.͟

H͟a͟i͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟k͟h͟á͟t͟ ͟k͟h͟a͟o͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟t͟i͟ế͟p͟,͟ ͟m͟o͟n͟g͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟d͟u͟y͟ê͟n͟ ͟l͟à͟n͟h͟ ͟s͟ẽ͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟T͟h͟ư͟,͟ ͟L͟i͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ả͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟M͟i͟n͟h͟

T͟r͟o͟n͟g͟ ͟c͟ă͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟r͟ố͟n͟g͟,͟ ͟c͟ả͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟n͟g͟ồ͟i͟ ͟s͟á͟t͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟a͟u͟.͟ ͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟g͟i͟ọ͟t͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟ ͟m͟ắ͟t͟ ͟c͟ứ͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟l͟ă͟n͟ ͟d͟à͟i͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟k͟h͟u͟ô͟n͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟n͟o͟n͟ ͟n͟ớ͟t͟,͟ ͟đ͟a͟u͟ ͟đ͟ớ͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟T͟h͟ư͟.͟ ͟C͟o͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟a͟o͟ ͟l͟â͟u͟ ͟n͟ữ͟a͟ ͟k͟h͟i͟ ͟b͟ụ͟n͟g͟ ͟c͟o͟n͟ ͟m͟ỗ͟i͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟o͟,͟ ͟d͟a͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟m͟ỗ͟i͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟v͟à͟n͟g͟.͟ ͟C͟ò͟n͟ ͟a͟n͟h͟ ͟2͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟–͟ ͟T͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟L͟i͟n͟h͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟h͟a͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟x͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟đ͟ù͟i͟ ͟t͟r͟á͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟h͟o͟ạ͟i͟ ͟t͟ử͟ ͟m͟à͟ ͟s͟ố͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟t͟h͟a͟y͟ ͟k͟h͟ớ͟p͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟t͟ạ͟o͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟q͟u͟á͟ ͟l͟ớ͟n͟.͟

M͟o͟n͟g͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟h͟o͟à͟n͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟k͟h͟ă͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟M͟i͟n͟h͟,͟ ͟q͟u͟ý͟ ͟đ͟ộ͟c͟ ͟g͟i͟ả͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟x͟a͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟â͟m͟,͟ ͟h͟ỗ͟ ͟t͟r͟ợ͟ ͟đ͟ể͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟d͟u͟y͟ ͟t͟r͟ì͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟s͟ự͟ ͟s͟ố͟n͟g͟,͟ ͟L͟i͟n͟h͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟đ͟i͟ ͟đ͟ứ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟b͟a͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟.͟ ͟B͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟â͟u͟ ͟m͟a͟y͟ ͟m͟ắ͟n͟ ͟h͟ơ͟n͟,͟ ͟T͟h͟ư͟ ͟s͟ẽ͟ ͟c͟ó͟ ͟đ͟ủ͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟k͟i͟ệ͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟g͟h͟é͟p͟ ͟g͟a͟n͟…͟

Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại chị Nguyễn Thị Lệ Minh: 0368304247.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1019249703.

Chủ tài khoản: Em Nguyễn Trường Linh (con trai chị Minh), chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

Xin chân thành cảm ơn!