“Nhà mình nghèo quá, cha mẹ ɢả ᴄᴏɴ đi… để mà lấy тιền тrả nợ, cứυ anн” !

0
715

M̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼…̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼T̼í̼c̼h̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼ ̼

T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼ ̼

L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼2̼0̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ô̼,̼ ̼t̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ú̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼ủ̼ ̼d̼ộ̼t̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ờ̼ ̼đ̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼ứ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼e̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼g̼i̼ả̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼2̼0̼ ̼m̼ờ̼ ̼m̼ị̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼n̼h̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼…̼ ̼ ̼

“̼C̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼…̼ ̼m̼à̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼…̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼K̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼…̼”̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ủ̼i̼.̼ ̼ ̼

B̼à̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼r̼a̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼ ̼x̼ì̼,̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼m̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼:̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼g̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼6̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼â̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼.̼ ̼ ̼O̼á̼i̼ ̼o̼ă̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼ ̼

N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ạ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼o̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼ ̼

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼4̼.̼6̼2̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼ ̼L̼ạ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ạ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼b̼ẽ̼o̼,̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼…̼

B̼à̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ ̼

C̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼ì̼…̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼ ̼

N̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼h̼ọ̼a̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼

̼Đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼T̼í̼c̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼,̼ ̼l̼ú̼a̼,̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼.̼ ̼B̼á̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼n̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼ ̼M̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼a̼y̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼…̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼…̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼ ̼

V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼n̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼ ̼1̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼9̼,̼5̼%̼,̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼2̼%̼.̼ ̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼è̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ẵ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ả̼…̼

C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼à̼n̼,̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼h̼u̼ế̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ ̼

“̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼a̼n̼h̼…̼”̼ ̼ ̼

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ứ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼x̼ơ̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼u̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼à̼n̼ ̼t̼ạ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼ở̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ ̼

Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼,̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼à̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼ú̼t̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼â̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼ ̼

Đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼l̼a̼n̼h̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼ ̼ ̼

“̼E̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ạ̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼…̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼M̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼ ̼

G̼i̼ờ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼á̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼–̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

“̼C̼á̼i̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ạ̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ả̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼”̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼r̼ớ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼ể̼.̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ố̼c̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼?̼ ̼M̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼o̼n̼!̼ ̼A̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼ ̼ ̼

C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ĩ̼u̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼C̼h̼ị̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼”̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼

̼T̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼H̼u̼ệ̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼ó̼c̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ó̼c̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼K̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼ệ̼.̼ ̼Q̼u̼ẫ̼n̼ ̼b̼á̼c̼h̼.̼

S̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ỉ̼m̼ ̼r̼ẻ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼ ̼

T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼B̼V̼ ̼C̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼T̼í̼c̼h̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼k̼h̼ủ̼y̼u̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼ ̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ủ̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼3̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼ ̼

“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼”̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼

T̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼n̼á̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼“̼n̼ế̼u̼”̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ỉ̼m̼ ̼r̼ẻ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼ ̼ ̼

Đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ờ̼ ̼đ̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼G̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼e̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼…̼

Nguồn: hottopick.online

>>XEM THÊM

𝟺̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ầ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ư̼ợ̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼.ʜ̼.ế̼.ᴛ̼ ̼ʏ̼ể̼ᴜ̼,̼ ̼ᴍ̼ẹ̼ ̼đ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼đ̼ớ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ắ̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ẩ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ầ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ộ̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ồ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ứ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ấ̼ʏ̼ ̼đ̼ứ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ò̼ɴ̼ ̼ʟ̼ạ̼ɪ̼

“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼4̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼é̼o̼ ̼h̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼y̼ể̼u̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼

̼C̼h̼ị̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼2̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼(̼S̼N̼:̼ ̼2̼0̼1̼1̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼.̼ ̼(̼2̼0̼1̼3̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼y̼ể̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼6̼,̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼y̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼”̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼

B̼é̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

“̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼”̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼à̼o̼”̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼m̼ ̼t̼o̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼)̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

B̼é̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼à̼o̼ ̼(̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼m̼ ̼t̼o̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼9̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼.̼

B̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼é̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼1̼0̼k̼g̼.̼ ̼H̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼,̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼

̼Đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼

̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼3̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ấ̼p̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ự̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼x̼a̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼2̼8̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ằ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼.̼

̼V̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼.̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼i̼.̼

Đ̼ã̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼h̼é̼o̼ ̼h̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

“̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼é̼o̼ ̼h̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

Ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼
̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼é̼o̼ ̼h̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼:̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼,̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼4̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼