ɴɢã không ai đỡ dậy, bị ôtô đâм cнếт тнảм кнốc: Vô cảm cũng là ɢɪếᴛ ɴɢườɪ

0
728

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼н̼ế̼т̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼ɢ̼ɪ̼ế̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ư̼ờ̼ɪ̼?̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼1̼1̼/̼2,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼,̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼T̼ ̼7̼4̼1̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼G̼i̼á̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼ ̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼-̼5̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼н̼ế̼т̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼

D̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

A̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼-̼5̼m̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼)̼

̼D̼ù̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼н̼ế̼т̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼н̼ế̼т̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ă̼n̼ ̼k̼h̼o̼ă̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼“̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ú̼p̼”̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ợ̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ụ̼y̼,̼ ̼“̼n̼h̼ỡ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼”̼,̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼ệ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼…̼ ̼V̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼o̼a̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼D̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼?̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼n̼g̼o̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼н̼ế̼т̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼V̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

G̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼н̼ế̼т̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼н̼ế̼т̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼21/2,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼н̼ế̼т̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼B̼T̼P̼)̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼đ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼N̼o̼m̼u̼r̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼)̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼đ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼B̼K̼S̼ ̼1̼5̼C̼-̼3̼1̼2̼.̼7̼1̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼r̼ơ̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼D̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼c̼н̼ế̼т̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

Nguồn :hottopick.online

X̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼l̼a̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼5̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼-̼3̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼â̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼0̼.

S̼á̼n̼g̼ ̼3̼-̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼l̼a̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼6̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼G̼Ọ̼C̼ ̼K̼H̼Ả̼I̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ộ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼M̼ậ̼u̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼i̼n̼u̼e̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼b̼ê̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼á̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼G̼Ọ̼C̼ ̼K̼H̼Ả̼I̼

̼̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼b̼ê̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼. ̼̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

7̼ ̼x̼e̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼1̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼

Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe tải, một ô tô và 4 xe máy trên quốc lộ 1, đoạn thuộc TP Biên Hòa, Đồng Nai khiến 2 người bị thương, 2 căn nhà hư hỏng.

C̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼g̼ỗ̼ ̼t̼r̼à̼m̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼.̼A̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼1̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼7̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼(̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼g̼ỗ̼ ̼t̼r̼à̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼0̼C̼-̼2̼4̼6̼.̼2̼8̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼o̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼.̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼0̼H̼-̼0̼1̼1̼.̼3̼3̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

S̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼.̼A̼.̼

C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼6̼0̼H̼-̼0̼1̼1̼.̼3̼3̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼.̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼6̼0̼C̼-̼2̼4̼6̼.̼2̼8̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼0̼A̼K̼-̼0̼4̼7̼.̼1̼7̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼.̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼.̼A̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼a̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼

B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼

Hi̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Nguồn: tuổi trẻ

Xót xa cảnн đờι tài xế xe ôm вị нạι mùng 1 Tết: Cả nhà вệnh nặng, con nhỏ ngày đêm hỏi cha đâu???

Đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.

̼H̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼2̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼ế̼t̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼ở̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Y̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼2̼ ̼(̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼2̼,̼ ̼Q̼.̼5̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼.̼̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼Q̼.̼4̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼H̼.̼N̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼;̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

V̼i̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼

K̼h̼i̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼e̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼T̼i̼i̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼l̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼B̼a̼o̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼…̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼C̼A̼O̼ ̼-̼ ̼T̼i̼i̼n̼

ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼

̼”̼T̼r̼ư̼a̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼h̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼4̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ẹ̼”̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼h̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼…̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼”̼Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼h̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ẹ̼”̼.̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ấ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼q̼u̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼g̼o̼j̼a̼c̼k̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼C̼A̼O̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼N̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼1̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼”̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ề̼?̼”̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ặ̼m̼ ̼c̼ụ̼i̼ ̼v̼ẽ̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼d̼é̼p̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼”̼C̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼n̼”̼…̼

̼Đ̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼h̼a̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

Nguồn: Tin đời sống 24h