N̲ổ̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲g̲a̲,̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲à̲u̲ ̲ở̲ ̲V̲â̲n̲ ̲Đ̲ồ̲n̲:̲ ̲B̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲k̲ị̲c̲h̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲

0
216

B̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲n̲ổ̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲g̲a̲,̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲à̲u̲ ̲ở̲ ̲V̲â̲n̲ ̲Đ̲ồ̲n̲ ̲(̲Q̲u̲ả̲n̲g̲ ̲N̲i̲n̲h̲)̲ ̲l̲à̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲k̲ị̲c̲h̲.̲ ̲G̲i̲a̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲b̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲.̲

T̲à̲u̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲c̲á̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲r̲ụ̲i

C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲1̲5̲/̲4̲,̲ ̲t̲r̲a̲o̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲p̲h̲ó̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲B̲á̲o̲ ̲G̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲L̲ợ̲i̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲â̲n̲ ̲Đ̲ồ̲n̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ả̲n̲g̲ ̲N̲i̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲:̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲3̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲(̲H̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲N̲i̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲)̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲n̲ổ̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲g̲a̲,̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲à̲u̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲4̲/̲4̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲k̲ị̲c̲h̲.̲ ̲C̲ả̲ ̲3̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲t̲r̲ị̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲5̲h̲3̲0̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲4̲/̲4̲,̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲N̲a̲m̲ ̲h̲ò̲n̲ ̲B̲ọ̲ ̲C̲ắ̲n̲,̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲b̲i̲ể̲n̲ ̲T̲P̲ ̲C̲ẩ̲m̲ ̲P̲h̲ả̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ả̲n̲g̲ ̲N̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲n̲ổ̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲g̲a̲,̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲à̲u̲,̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲3̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲.̲

V̲à̲o̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲ê̲n̲,̲ ̲t̲à̲u̲ ̲g̲ỗ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ể̲n̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲o̲á̲t̲,̲ ̲d̲o̲ ̲a̲n̲h̲ ̲Đ̲i̲n̲h̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲8̲7̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲C̲ố̲n̲g̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲L̲ợ̲i̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲â̲n̲ ̲Đ̲ồ̲n̲)̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲,̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲á̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲á̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲g̲ẫ̲y̲ ̲g̲i̲á̲ ̲đ̲ỡ̲,̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲d̲â̲y̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲g̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲u̲ố̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲á̲y̲ ̲t̲à̲u̲ ̲g̲â̲y̲ ̲đ̲ứ̲t̲,̲ ̲r̲ò̲ ̲g̲a̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲a̲n̲g̲ ̲m̲á̲y̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲a̲n̲g̲ ̲m̲á̲y̲ ̲c̲h̲ứ̲a̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲d̲ầ̲u̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲ổ̲ ̲m̲á̲y̲ ̲t̲à̲u̲ ̲v̲à̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲à̲u̲ ̲b̲ố̲c̲ ̲c̲h̲á̲y̲.̲

L̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲à̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲4̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲g̲ồ̲m̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲e̲m̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲Đ̲i̲n̲h̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲N̲i̲n̲h̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲9̲3̲)̲ ̲v̲à̲ ̲Đ̲i̲n̲h̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲(̲S̲N̲ ̲2̲0̲1̲4̲)̲;̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲(̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲x̲ã̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲c̲h̲o̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲)̲.

̲K̲h̲i̲ ̲n̲ổ̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲g̲a̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲à̲u̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲m̲ũ̲i̲ ̲t̲à̲u̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲ệ̲ ̲s̲i̲n̲h̲,̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲3̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲N̲i̲n̲h̲,̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲à̲u̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲.

B̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲N̲i̲n̲h̲,̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲k̲ị̲c̲h̲

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲b̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲1̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲2̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲.̲ ̲V̲ợ̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲2̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲,̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲g̲i̲à̲ ̲y̲ế̲u̲.

̲B̲ố̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲ừ̲ ̲l̲â̲u̲,̲ ̲d̲o̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲N̲i̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲;̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ẹ̲.̲ ̲N̲i̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲.̲

̲G̲i̲a̲ ̲t̲à̲i̲ ̲g̲i̲á̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ả̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲b̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲l̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲à̲u̲ ̲g̲ỗ̲ ̲c̲ũ̲ ̲đ̲ã̲ ̲h̲o̲á̲n̲ ̲c̲ả̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲c̲ó̲p̲ ̲m̲u̲a̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲ư̲u̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲ề̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲h̲ả̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲i̲ể̲n̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲s̲ố̲n̲g̲.̲ ̲N̲a̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲à̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲r̲ụ̲i̲.

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲k̲h̲i̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲L̲ợ̲i̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲â̲n̲ ̲Đ̲ồ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲9̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲,̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲ả̲o̲ ̲t̲â̲m̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲q̲u̲y̲ê̲n̲ ̲g̲ó̲p̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲đ̲ỡ̲ ̲3̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲v̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.

N̲g̲u̲ồ̲n̲: .24h.com.vn

XEM THÊM:

N̲g̲h̲ị̲c̲h̲ ̲t̲ử̲ ̲r̲ủ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲ọ̲n̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲m̲ẹ̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ư̲ớ̲p̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲v̲à̲n̲g̲

N̲g̲à̲y̲ ̲1̲5̲/̲4̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲K̲i̲ể̲m̲ ̲s̲á̲t̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲a̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲L̲â̲m̲ ̲(̲S̲N̲ ̲2̲0̲0̲2̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲ở̲ ̲k̲h̲u̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲3̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲H̲ò̲a̲)̲ ̲v̲à̲ ̲Đ̲ặ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲(̲S̲N̲ ̲2̲0̲0̲6̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲P̲h̲ư̲ớ̲c̲ ̲1̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲,̲ ̲T̲P̲ ̲T̲u̲y̲ ̲H̲ò̲a̲)̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲a̲i̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲“̲G̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲”̲,̲ ̲“̲C̲ư̲ớ̲p̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲”̲.̲

C̲h̲ỉ̲ ̲v̲ì̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ọ̲ ̲m̲à̲ ̲k̲ẻ̲ ̲n̲g̲h̲ị̲c̲h̲ ̲t̲ử̲ ̲r̲ủ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲ọ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ư̲ớ̲p̲ ̲t̲i̲ề̲n̲,̲ ̲v̲à̲n̲g̲.̲.̲.̲

N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲L̲â̲m̲ ̲v̲à̲ ̲Đ̲ặ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲.

N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲L̲â̲m̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲G̲i̲á̲o̲ ̲d̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲s̲ố̲ ̲3̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲C̲ụ̲c̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲r̲ạ̲i̲ ̲g̲i̲a̲m̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲,̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲–̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲B̲ắ̲c̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲V̲a̲n̲g̲ ̲(̲T̲P̲ ̲Đ̲à̲ ̲N̲ẵ̲n̲g̲)̲.̲

̲T̲r̲ở̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲L̲â̲m̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲Đ̲ặ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ọ̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ư̲u̲ ̲t̲r̲ú̲.̲ ̲D̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲c̲h̲i̲ ̲p̲h̲í̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲t̲r̲ọ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲2̲/̲1̲0̲/̲2̲0̲2̲0̲,̲ ̲L̲â̲m̲ ̲r̲ủ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲t̲i̲ề̲n̲.

Đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲L̲â̲m̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲.̲

N̲g̲h̲e̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲ọ̲i̲,̲ ̲b̲à̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲u̲ ̲L̲i̲ễ̲u̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲6̲6̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲ở̲ ̲k̲h̲u̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲3̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲H̲ò̲a̲)̲ ̲m̲ở̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲v̲à̲ ̲l̲a̲ ̲m̲ắ̲n̲g̲ ̲L̲â̲m̲ ̲h̲ư̲ ̲h̲ỏ̲n̲g̲,̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲s̲a̲u̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲r̲ă̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ị̲ ̲L̲â̲m̲ ̲v̲à̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲é̲m̲ ̲c̲o̲n̲ ̲d̲a̲o̲ ̲v̲à̲o̲ ̲g̲ó̲c̲ ̲b̲ế̲p̲,̲ ̲L̲â̲m̲ ̲l̲ụ̲c̲ ̲v̲í̲ ̲d̲a̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲L̲i̲ễ̲u̲ ̲c̲ư̲ớ̲p̲ ̲đ̲o̲ạ̲t̲ ̲3̲,̲2̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲,̲ ̲1̲ ̲Đ̲T̲D̲Đ̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲á̲o̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲h̲o̲a̲ ̲t̲a̲i̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲v̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲ẩ̲u̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲d̲ộ̲i̲ ̲r̲ử̲a̲ ̲v̲ế̲t̲ ̲m̲á̲u̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ó̲a̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲b̲ế̲p̲.

H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c

K̲h̲i̲ ̲L̲â̲m̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ợ̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲b̲á̲n̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲h̲o̲a̲ ̲t̲a̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲i̲ệ̲m̲ ̲v̲à̲n̲g̲ ̲K̲i̲m̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲L̲ệ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲á̲ ̲3̲6̲0̲.̲0̲0̲0̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲ ̲h̲ỏ̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲i̲ệ̲m̲ ̲đ̲ể̲ ̲s̲ử̲a̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲.̲ ̲C̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲x̲e̲ ̲t̲a̲x̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲S̲u̲ố̲i̲ ̲Đ̲á̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲V̲i̲n̲h̲,̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲ă̲n̲ ̲s̲á̲n̲g̲,̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲c̲à̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ọ̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲đ̲ồ̲ ̲đ̲ạ̲c̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲t̲r̲ọ̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲T̲P̲ ̲T̲u̲y̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲c̲à̲ ̲p̲h̲ê̲.

Đ̲ế̲n̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲L̲â̲m̲ ̲v̲à̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲r̲i̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲.

B̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲L̲â̲m̲ ̲v̲à̲ ̲Đ̲ặ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲“̲G̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲”̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲K̲h̲o̲ả̲n̲ ̲1̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲1̲2̲3̲ ̲B̲L̲H̲S̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲h̲u̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲t̲ù̲ ̲t̲ừ̲ ̲1̲2̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲2̲0̲ ̲n̲ă̲m̲,̲ ̲t̲ù̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲t̲ử̲ ̲h̲ì̲n̲h̲.̲ ̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲r̲a̲,̲ ̲c̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲b̲i̲ ̲c̲a̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲“̲C̲ư̲ớ̲p̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲”̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲K̲h̲o̲ả̲n̲ ̲1̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲1̲6̲8̲ ̲B̲L̲H̲S̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲h̲u̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲t̲ù̲ ̲t̲ừ̲ ̲3̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲1̲0̲ ̲n̲ă̲m̲

N̲g̲u̲ồ̲n̲: tienphong.vn

XEM THÊM:

Người Cha Khắc Khổ Xin Quỳ Lạy Để Cứu Con Gái Chịu Thiệt Thòi Từ Nhỏ

Nhìn sang bé Quế Trân, đôi mắt ngơ ngác không hiểu cha đang buồn điều gì mà mặt mày nặng nề. Bé nhích gần lại ôm cánh tay gân guốc của cha, rồi vỗ vỗ vào lưng như đang dỗ dành cho cha bớt đau. Người cha khẽ nở nụ cười mà lòng đầy chua chát. Anh run run đưa bàn tay chai sạn khẽ xoa chỏm tóc còn lại trên đầu con rồi cố giấu đi những giọt nước mắt mặn chát đang chực trào ra.

Rồi người đàn ông khắc khổ ấy cúi gằm mặt, cắn răng van vỉ: “Đời em ray rứt nhất là không có điều kiện để chăm sóc tốt cho con, bù đắp cho thiệt thòi của nó. Giờ con bệnh như này, em đã cùng kiệt, cố xoay xở đủ đường, để có tiền cứu con, em có phải quỳ xuống lạy lục van xin cũng đành”.

Người cha khắc khổ xin quỳ lạy để cứu con gái chịu thiệt thòi từ nhỏ - 1

Quế Trân bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh.

Với dáng vẻ gầy gò, da đen sạm, khuôn mặt hốc hác hằn lên những nếp nhăn khô cứng, thô kệch, người không quen ít ai nghĩ anh Võ Thành Tâm, năm nay mới ở tuổi 45. Gặp chúng tôi, người đàn ông khắc khổ, nói giọng như nghẹn lại khi kể về nỗi đau của cô con gái Võ Thị Quế Trân.

12 tuổi, Quế Trân khi mới sinh ra đã bị thiểu năng trí tuệ (bệnh Down), nhà nghèo nên vợ chồng anh Tâm không sao có nổi mấy đồng bạc lận lưng đưa con đến bệnh viện điều trị. Rồi người vợ anh cũng dứt áo ra đi khi đứa con gái bệnh tật mới bốn tuổi.

Khi vợ bỏ đi, cha con anh côi cút nơi quê nhà. Một mình cảnh gà trống nuôi con thì anh Tâm mới càng thương xót cho đứa con gái nhỏ ngây ngô, 4 tuổi vẫn chưa biết nói mà đã thiếu tình yêu thương của mẹ.

Anh muốn dành nhiều thời gian hơn bên con, muốn cho con đi học trường chuyên biệt nhưng đành bất lực vì mỗi ngày còn phải đi làm thuê kiếm lon gạo, lọ mắm. Lúc nào đi làm thì đóng cửa nhốt con trong nhà. Xót xa lắm nhưng đành chịu.

Người cha khắc khổ xin quỳ lạy để cứu con gái chịu thiệt thòi từ nhỏ - 2

Vợ bỏ đi, anh Tâm một mình gà trống nuôi con, quyết không đi bước nữa để lo cho con nhỏ.

Khổ cực là thế nhưng anh cũng cố làm lụng, chăm sóc Quế Trân chu toàn, cho con được ăn uống đủ đầy để bù đắp phần nào thiệt thòi vắng mẹ. Vậy mà số phận bất hạnh vẫn không buông tha cho bé gái nhỏ, cố đầy đọa gia đình đơn chiếc này.

Cuối năm 2018, bé Quế Trân cứ nằm vật vã kêu la đau đớn, người sốt hầm hập. Anh Tâm mua thuốc hạ sốt cho con uống, rồi ra bệnh viện huyện khám nhiều lần cũng không dứt cơn sốt, rồi bé yếu dần, đôi chân đau bắt đầu teo, không thể đứng lên được.

Quế Trân khờ khạo nên cũng không biết kể cho cha nghe mình đau ở đâu. Con nằm vật vã giữa sàn nhà, ú ớ la hét những từ vô nghĩa. Đến khi nào quá mệt thì con lại thiếp đi, nằm rên trong vô thức và nước dãi chảy dài bên má.

Người cha khắc khổ xin quỳ lạy để cứu con gái chịu thiệt thòi từ nhỏ - 3

Nhiều lúc đi làm, anh Tâm phải khóa cửa nhốt bé Quế Trân trong nhà vì không có người trông coi.

Quá lo sợ, anh Tâm vội hỏi mượn quanh họ hàng ít tiền, gói ghém ba lô áo quần rồi bắt xe đò cho Quế Trân lên TPHCM điều trị. Ngày bác sĩ thông báo con bị bệnh “bạch cầu dạng lympho”, với người làm thuê lại chưa học hết cấp 1 trường làng như anh thì những từ ngữ khoa học ấy thật xa lạ. Đến khi bác sĩ giải thích đó là 1 dạng ung thư máu thì trời đất bỗng như quay cuồng, mọi thứ như sụp đổ dưới chân người đàn ông khắc khổ.

Nghe tin con gái bị bệnh ung thư, người đàn ông chân lấm tay bùn, cả đời khô khan ấy chỉ biết nghẹn ngào ôm chặt đứa con gái nhỏ bất hạnh vào lòng như sợ có ai cướp mất đứa con gái của anh.

Anh đau đớn mà không khóc được. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, vì chỉ có anh là chỗ dựa duy nhất cho cô con gái ngây ngô. Rồi anh xin cho con xuất viện về nhà để xoay tiền.

Cố vay mượn khắp nơi và nhờ sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, anh Tâm đã cho bé Quế Trân nhập viện vào cuối năm 2018, hoàn thành phác đồ hóa trị với 9 chu kỳ.

Cuối năm 2019, anh mang nợ gần 50 triệu đồng nhưng vẫn vui vẻ vì con gái đáp ứng thuốc tốt, sức khỏe ổn định, được chuyển qua duy trì, chỉ lên khám định kỳ hàng tháng.

Thế nhưng, niềm vui ấy chỉ kéo dài được hơn 1 năm. Từ cuối năm 2020, sức khỏe Quế Trân bắt đầu yếu dần đi, chu kỳ đi tái khám ngày càng ngắn lại, có khi 2 – 3 tuần, có khi chỉ mới về nhà vài ngày lại phải nhập viện trở lại vì thiếu máu, phát sốt, chân đau và co rút, có khi cô bé không đứng nổi. Anh Tâm thở dài: “Bác sĩ báo con có dấu hiệu tái lại, có khả năng phải hóa trị theo phác đồ mới”.

Người cha khắc khổ xin quỳ lạy để cứu con gái chịu thiệt thòi từ nhỏ - 5

Đến nay, sức khỏe của con ngày càng yếu.

Theo bác sĩ điều trị cho bé Quế Trân, do tình hình sức khỏe của bé chuyển biến xấu nên cần điều trị củng cố, sau khi đỡ hơn sẽ làm các xét nghiệm đánh giá. Khi có kết quả xét nghiệm mới xác định tiếp phương án điều trị cho bé. Bé Quế Trân được hẹn sang tháng 5 sẽ làm các xét nghiệm máu, tủy đồ…

Nhưng nghĩ đến hành trình gian nan sắp tới, anh Tâm như mất hết sức lực. Anh bảo: “Giờ nợ nần thì khắp nơi làm sao em kiếm ra tiền cho con vào thuốc lại 1 lần nữa. Đến cả tiền sắp tới cho con làm các xét nghiệm em cũng đã tìm nơi vay mượn mà chưa ra. Không còn đường nào chắc đành đưa con về, cha con sống chết có nhau…”.

Người cha khắc khổ xin quỳ lạy để cứu con gái chịu thiệt thòi từ nhỏ - 6

Anh Tâm chia sẻ: “Đời em ray rứt nhất là không có điều kiện để chăm sóc tốt cho con, bù đắp cho thiệt thòi của nó”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. 4077: Anh Võ Thành Tâm (cha bé Quế Trân)

Điện thoại: 0339765761

Địa chỉ: Tuyến dân cư xã Láng Biển thuộc ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện bé Quế Trân đang điều trị tại phòng 305, khoa Nhi, bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Theo: Giadinhmoi