Một học sinh lớp 6 bình tĩnh, ᴄứυ ѕống người bị đιện gιậт

0
414

C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼ɴ̼ ̼ô̼ɴ̼ԍ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ɪ̼ệ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ậ̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ị̼ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼ʙ̼ệ̼ɴ̼н̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼e̼ ̼ᴄ̼ấ̼ᴘ̼ ̼ᴄ̼ứ̼ᴜ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ᴄ̼ứ̼ᴜ̼ ̼s̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼ɴ̼ ̼ô̼ɴ̼ԍ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼ ̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ԍ̼u̼ʏ̼ễ̼n̼ ̼Đ̼.̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ɪ̼ệ̼ɴ̼ ̼đ̼ể̼ ̼ᴄ̼ʜ̼í̼ᴄ̼ʜ̼ ̼c̼á̼ ̼ở̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ɪ̼ệ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ậ̼ᴛ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ᴄ̼ứ̼ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ú̼ᴘ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ᴄ̼ắ̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ầ̼ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ᴄ̼ứ̼ᴜ̼ ̼s̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ɪ̼ệ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ậ̼ᴛ̼ ̼ ̼

N̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼“̼A̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼ᴄ̼ấ̼ᴘ̼ ̼ᴄ̼ứ̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ệ̼ɴ̼н̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ᴄ̼ấ̼ᴘ̼ ̼ᴄ̼ứ̼ᴜ̼ ̼v̼ớ̼i̼”̼.̼ ̼E̼m̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼9̼)̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼à̼ ̼(̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼ᴄ̼ấ̼ᴘ̼ ̼ᴄ̼ứ̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ệ̼ɴ̼н̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼ᴄ̼ấ̼ᴘ̼ ̼ᴄ̼ứ̼ᴜ̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼H̼.̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ɪ̼ệ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ậ̼ᴛ̼ ̼r̼ồ̼i̼“̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ᴄ̼ứ̼ᴜ̼ ̼s̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ɪ̼ệ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ậ̼ᴛ̼ ̼ ̼

C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ᴄ̼ấ̼ᴘ̼ ̼ᴄ̼ứ̼ᴜ̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼ɴ̼ԍ̼u̼ʏ̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼V̼ũ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼N̼g̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼т̼ʀ̼ᴀ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼é̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼é̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼”̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ᴄ̼ứ̼ᴜ̼ ̼s̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ɪ̼ệ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ậ̼ᴛ̼ ̼ ̼

C̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼é̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴍ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼é̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴍ̼,̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ê̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ᴅ̼ị̼c̼н̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ʙ̼ệ̼ɴ̼н̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼N̼g̼à̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼é̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴍ̼,̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼.̼ ̼ ̼

V̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼ʙ̼ệ̼ɴ̼н̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼(̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼,̼ ̼т̼н̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ᴅ̼ị̼c̼н̼…̼)̼.̼ ̼ʙ̼ệ̼ɴ̼н̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼t̼i̼m̼ ̼ʙ̼ệ̼ɴ̼н̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼9̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼/̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼1̼0̼0̼/̼7̼0̼ ̼m̼m̼H̼g̼.̼ ̼ʙ̼ệ̼ɴ̼н̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼ ̼

ʙ̼ệ̼ɴ̼н̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ʙ̼ệ̼ɴ̼н̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ʙ̼ệ̼ɴ̼н̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼4̼/̼1̼,̼ ̼ʙ̼ệ̼ɴ̼н̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼ ̼

B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼ʙ̼ệ̼ɴ̼н̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ᴘ̼н̼á̼т̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ɪ̼ệ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ậ̼ᴛ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼K̼h̼o̼a̼.̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ʙ̼ệ̼ɴ̼н̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼

̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼)̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼

Nguồn: Sưu tập

>>XEM THÊM

тaι ɴạɴ ĸιnн нoàng 2 xe khách đối đầu làm 71 người тнương vσng

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼-̼3̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼a̼m̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼7̼6̼M̼ ̼1̼1̼5̼4̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼-̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼7̼7̼B̼ ̼0̼0̼3̼6̼9̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼x̼e̼ ̼7̼6̼M̼ ̼1̼1̼5̼4̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼x̼e̼ ̼7̼7̼B̼ ̼0̼0̼3̼6̼9̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼P̼.̼ ̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼,̼ ̼4̼9̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼3̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼0̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

M̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼X̼á̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼y̼ ̼8̼7̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼ ̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼m̼í̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼ã̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼m̼í̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼ã̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼8̼.̼3̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼8̼.̼3̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼L̼1̼A̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼P̼.̼C̼a̼m̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼T̼P̼.̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ì̼n̼”̼.̼

̼X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼7̼6̼M̼-̼1̼1̼5̼4̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼.̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼-̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼7̼7̼B̼-̼0̼0̼3̼.̼6̼9̼ ̼d̼o̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼P̼.̼C̼a̼m̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼e̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼.̼

̼T̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼”̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼b̼i̼n̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼b̼i̼n̼.̼ ̼X̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼.̼ ̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼6̼0̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼8̼.̼3̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼7̼0̼ ̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼7̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼;̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼2̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

B̼ù̼n̼ ̼m̼í̼a̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼ã̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼

T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼7̼6̼M̼-̼1̼1̼5̼4̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼7̼.̼3̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼ã̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼“̼b̼ù̼n̼ ̼m̼í̼a̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ầ̼m̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼â̼n̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼m̼í̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼“̼k̼h̼u̼ỷ̼u̼ ̼t̼a̼y̼”̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼m̼í̼a̼ ̼n̼h̼ã̼o̼ ̼n̼h̼o̼é̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼b̼è̼n̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼b̼ù̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼ã̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ớ̼p̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ã̼ ̼m̼í̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼ ̼m̼í̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼m̼ ̼(̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼m̼ ̼A̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼H̼.̼C̼a̼m̼ ̼L̼â̼m̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼m̼í̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ó̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼m̼í̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼“̼k̼h̼u̼ỷ̼u̼ ̼t̼a̼y̼”̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ậ̼p̼ ̼g̼h̼ề̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼ã̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼m̼í̼a̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼x̼e̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼m̼í̼a̼ ̼7̼9̼C̼-̼0̼2̼3̼.̼4̼5̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ậ̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼m̼í̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼m̼í̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼â̼n̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼-̼8̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼.̼

Nguồn: Tin đời sống 24h