Để xe đạp điện và điện thoại trên cầu, nữ sinh lớp 10 ɴʜảʏ sôɴɢ ᴛự ᴛử

0
672

Đ̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲x̲e̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲ầ̲u̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲1̲0̲ ̲ở̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲N̲a̲m̲ ̲Đ̲à̲n̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲s̲ô̲n̲g̲ ̲L̲a̲m̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲.

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲1̲6̲-̲4̲,̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲v̲à̲ ̲C̲ứ̲u̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ộ̲ ̲(̲P̲C̲C̲C̲&̲C̲N̲C̲H̲)̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲Đ̲.̲T̲.̲T̲.̲ ̲(̲S̲N̲ ̲2̲0̲0̲6̲,̲ ̲l̲à̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲1̲0̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲x̲ã̲ ̲N̲a̲m̲ ̲N̲g̲h̲ĩ̲a̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲N̲a̲m̲ ̲Đ̲à̲n̲,̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲)̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲s̲ô̲n̲g̲ ̲L̲a̲m̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲.̲

̲Đ̲ể̲ ̲x̲e̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲ầ̲u̲,̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲1̲0̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲s̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲ ̲-̲ ̲Ả̲n̲h̲ ̲1̲.̲

T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲9̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲1̲5̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲P̲C̲C̲C̲&̲C̲N̲C̲H̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲N̲a̲m̲ ̲Đ̲à̲n̲ ̲(̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲N̲a̲m̲ ̲Đ̲à̲n̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲)̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲.̲ ̲D̲a̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲Đ̲.̲T̲.̲T̲.̲.̲ ̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲i̲e̲o̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲s̲ô̲n̲g̲ ̲L̲a̲m̲,̲ ̲e̲m̲ ̲T̲.̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲x̲e̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲ầ̲u̲.̲

̲L̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲e̲m̲ ̲T̲.̲ ̲-̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲c̲u̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲

̲L̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲Đ̲ộ̲i̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲P̲C̲C̲C̲&̲C̲N̲C̲H̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲s̲ô̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲Đ̲ộ̲i̲ ̲C̲C̲&̲C̲N̲C̲H̲ ̲s̲ố̲ ̲7̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲N̲a̲m̲ ̲Đ̲à̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲k̲i̲ế̲m̲.̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲t̲r̲ư̲a̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲6̲-̲4̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ộ̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲1̲0̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲N̲a̲m̲ ̲Đ̲à̲n̲.̲

N̲g̲u̲ồ̲n̲: https://nld.com.vn/thoi-su/de-xe-dap-dien-va-dien-thoai-tren-cau-nu-sinh-lop-10-nhay-song-tu-tu.htm

>>XEM THÊM

N̲ổ̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲g̲a̲,̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲à̲u̲ ̲ở̲ ̲V̲â̲n̲ ̲Đ̲ồ̲n̲:̲ ̲B̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲k̲ị̲c̲h̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲

B̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲n̲ổ̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲g̲a̲,̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲à̲u̲ ̲ở̲ ̲V̲â̲n̲ ̲Đ̲ồ̲n̲ ̲(̲Q̲u̲ả̲n̲g̲ ̲N̲i̲n̲h̲)̲ ̲l̲à̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲k̲ị̲c̲h̲.̲ ̲G̲i̲a̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲b̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲.̲

T̲à̲u̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲c̲á̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲r̲ụ̲i

C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲1̲5̲/̲4̲,̲ ̲t̲r̲a̲o̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲p̲h̲ó̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲B̲á̲o̲ ̲G̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲L̲ợ̲i̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲â̲n̲ ̲Đ̲ồ̲n̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ả̲n̲g̲ ̲N̲i̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲:̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲3̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲(̲H̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲N̲i̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲)̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲n̲ổ̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲g̲a̲,̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲à̲u̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲4̲/̲4̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲k̲ị̲c̲h̲.̲ ̲C̲ả̲ ̲3̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲t̲r̲ị̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲5̲h̲3̲0̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲4̲/̲4̲,̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲N̲a̲m̲ ̲h̲ò̲n̲ ̲B̲ọ̲ ̲C̲ắ̲n̲,̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲b̲i̲ể̲n̲ ̲T̲P̲ ̲C̲ẩ̲m̲ ̲P̲h̲ả̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ả̲n̲g̲ ̲N̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲n̲ổ̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲g̲a̲,̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲à̲u̲,̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲3̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲.̲

V̲à̲o̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲ê̲n̲,̲ ̲t̲à̲u̲ ̲g̲ỗ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ể̲n̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲o̲á̲t̲,̲ ̲d̲o̲ ̲a̲n̲h̲ ̲Đ̲i̲n̲h̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲8̲7̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲C̲ố̲n̲g̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲L̲ợ̲i̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲â̲n̲ ̲Đ̲ồ̲n̲)̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲,̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲á̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲á̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲g̲ẫ̲y̲ ̲g̲i̲á̲ ̲đ̲ỡ̲,̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲d̲â̲y̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲g̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲u̲ố̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲á̲y̲ ̲t̲à̲u̲ ̲g̲â̲y̲ ̲đ̲ứ̲t̲,̲ ̲r̲ò̲ ̲g̲a̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲a̲n̲g̲ ̲m̲á̲y̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲a̲n̲g̲ ̲m̲á̲y̲ ̲c̲h̲ứ̲a̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲d̲ầ̲u̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲ổ̲ ̲m̲á̲y̲ ̲t̲à̲u̲ ̲v̲à̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲à̲u̲ ̲b̲ố̲c̲ ̲c̲h̲á̲y̲.̲

L̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲à̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲4̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲g̲ồ̲m̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲e̲m̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲Đ̲i̲n̲h̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲N̲i̲n̲h̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲9̲3̲)̲ ̲v̲à̲ ̲Đ̲i̲n̲h̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲(̲S̲N̲ ̲2̲0̲1̲4̲)̲;̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲(̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲x̲ã̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲c̲h̲o̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲)̲.

̲K̲h̲i̲ ̲n̲ổ̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲g̲a̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲à̲u̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲m̲ũ̲i̲ ̲t̲à̲u̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲ệ̲ ̲s̲i̲n̲h̲,̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲3̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲N̲i̲n̲h̲,̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲à̲u̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲.

B̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲N̲i̲n̲h̲,̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲k̲ị̲c̲h̲

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲b̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲1̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲2̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲.̲ ̲V̲ợ̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲2̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲,̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲g̲i̲à̲ ̲y̲ế̲u̲.

̲B̲ố̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲ừ̲ ̲l̲â̲u̲,̲ ̲d̲o̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲N̲i̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲;̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ẹ̲.̲ ̲N̲i̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲.̲

̲G̲i̲a̲ ̲t̲à̲i̲ ̲g̲i̲á̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ả̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲b̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲l̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲à̲u̲ ̲g̲ỗ̲ ̲c̲ũ̲ ̲đ̲ã̲ ̲h̲o̲á̲n̲ ̲c̲ả̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲c̲ó̲p̲ ̲m̲u̲a̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲ư̲u̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲ề̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲h̲ả̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲i̲ể̲n̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲s̲ố̲n̲g̲.̲ ̲N̲a̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲à̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲r̲ụ̲i̲.

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲k̲h̲i̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲L̲ợ̲i̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲â̲n̲ ̲Đ̲ồ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲9̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲,̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲ả̲o̲ ̲t̲â̲m̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲q̲u̲y̲ê̲n̲ ̲g̲ó̲p̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲đ̲ỡ̲ ̲3̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲v̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.

N̲g̲u̲ồ̲n̲: .24h.com.vn

XEM THÊM:

N̲g̲h̲ị̲c̲h̲ ̲t̲ử̲ ̲r̲ủ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲ọ̲n̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲m̲ẹ̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ư̲ớ̲p̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲v̲à̲n̲g̲

N̲g̲à̲y̲ ̲1̲5̲/̲4̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲K̲i̲ể̲m̲ ̲s̲á̲t̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲a̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲L̲â̲m̲ ̲(̲S̲N̲ ̲2̲0̲0̲2̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲ở̲ ̲k̲h̲u̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲3̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲H̲ò̲a̲)̲ ̲v̲à̲ ̲Đ̲ặ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲(̲S̲N̲ ̲2̲0̲0̲6̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲P̲h̲ư̲ớ̲c̲ ̲1̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲,̲ ̲T̲P̲ ̲T̲u̲y̲ ̲H̲ò̲a̲)̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲a̲i̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲“̲G̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲”̲,̲ ̲“̲C̲ư̲ớ̲p̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲”̲.̲

C̲h̲ỉ̲ ̲v̲ì̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ọ̲ ̲m̲à̲ ̲k̲ẻ̲ ̲n̲g̲h̲ị̲c̲h̲ ̲t̲ử̲ ̲r̲ủ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲ọ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ư̲ớ̲p̲ ̲t̲i̲ề̲n̲,̲ ̲v̲à̲n̲g̲.̲.̲.̲

N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲L̲â̲m̲ ̲v̲à̲ ̲Đ̲ặ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲.

N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲L̲â̲m̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲G̲i̲á̲o̲ ̲d̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲s̲ố̲ ̲3̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲C̲ụ̲c̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲r̲ạ̲i̲ ̲g̲i̲a̲m̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲,̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲–̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲B̲ắ̲c̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲V̲a̲n̲g̲ ̲(̲T̲P̲ ̲Đ̲à̲ ̲N̲ẵ̲n̲g̲)̲.̲

̲T̲r̲ở̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲L̲â̲m̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲Đ̲ặ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ọ̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ư̲u̲ ̲t̲r̲ú̲.̲ ̲D̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲c̲h̲i̲ ̲p̲h̲í̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲t̲r̲ọ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲2̲/̲1̲0̲/̲2̲0̲2̲0̲,̲ ̲L̲â̲m̲ ̲r̲ủ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲t̲i̲ề̲n̲.

Đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲L̲â̲m̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲.̲

N̲g̲h̲e̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲ọ̲i̲,̲ ̲b̲à̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲u̲ ̲L̲i̲ễ̲u̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲6̲6̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲ở̲ ̲k̲h̲u̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲3̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲H̲ò̲a̲)̲ ̲m̲ở̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲v̲à̲ ̲l̲a̲ ̲m̲ắ̲n̲g̲ ̲L̲â̲m̲ ̲h̲ư̲ ̲h̲ỏ̲n̲g̲,̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲s̲a̲u̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲r̲ă̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ị̲ ̲L̲â̲m̲ ̲v̲à̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲é̲m̲ ̲c̲o̲n̲ ̲d̲a̲o̲ ̲v̲à̲o̲ ̲g̲ó̲c̲ ̲b̲ế̲p̲,̲ ̲L̲â̲m̲ ̲l̲ụ̲c̲ ̲v̲í̲ ̲d̲a̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲L̲i̲ễ̲u̲ ̲c̲ư̲ớ̲p̲ ̲đ̲o̲ạ̲t̲ ̲3̲,̲2̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲,̲ ̲1̲ ̲Đ̲T̲D̲Đ̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲á̲o̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲h̲o̲a̲ ̲t̲a̲i̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲v̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲ẩ̲u̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲d̲ộ̲i̲ ̲r̲ử̲a̲ ̲v̲ế̲t̲ ̲m̲á̲u̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ó̲a̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲b̲ế̲p̲.

H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c

K̲h̲i̲ ̲L̲â̲m̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ợ̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲b̲á̲n̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲h̲o̲a̲ ̲t̲a̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲i̲ệ̲m̲ ̲v̲à̲n̲g̲ ̲K̲i̲m̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲L̲ệ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲á̲ ̲3̲6̲0̲.̲0̲0̲0̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲ ̲h̲ỏ̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲i̲ệ̲m̲ ̲đ̲ể̲ ̲s̲ử̲a̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲.̲ ̲C̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲x̲e̲ ̲t̲a̲x̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲S̲u̲ố̲i̲ ̲Đ̲á̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲V̲i̲n̲h̲,̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲ă̲n̲ ̲s̲á̲n̲g̲,̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲c̲à̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ọ̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲đ̲ồ̲ ̲đ̲ạ̲c̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲t̲r̲ọ̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲T̲P̲ ̲T̲u̲y̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲c̲à̲ ̲p̲h̲ê̲.

Đ̲ế̲n̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲L̲â̲m̲ ̲v̲à̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲r̲i̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲.

B̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲L̲â̲m̲ ̲v̲à̲ ̲Đ̲ặ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲“̲G̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲”̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲K̲h̲o̲ả̲n̲ ̲1̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲1̲2̲3̲ ̲B̲L̲H̲S̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲h̲u̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲t̲ù̲ ̲t̲ừ̲ ̲1̲2̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲2̲0̲ ̲n̲ă̲m̲,̲ ̲t̲ù̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲t̲ử̲ ̲h̲ì̲n̲h̲.̲ ̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲r̲a̲,̲ ̲c̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲b̲i̲ ̲c̲a̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲“̲C̲ư̲ớ̲p̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲”̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲K̲h̲o̲ả̲n̲ ̲1̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲1̲6̲8̲ ̲B̲L̲H̲S̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲h̲u̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲t̲ù̲ ̲t̲ừ̲ ̲3̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲1̲0̲ ̲n̲ă̲m̲

N̲g̲u̲ồ̲n̲: tienphong.vn