Đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼?̼ ̼v̼o̼n̼g̼

0
321

M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼6̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼è̼m̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼“̼Ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼…̼”̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼c̼á̼ ̼đ̼ộ̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼ú̼̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼à̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼ ̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼4̼/̼6̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ị̼,̼ ̼P̼.̼7̼,̼ ̼Q̼.̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼7̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼4̼/̼6̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼e̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼2̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼o̼n̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼–̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼ ̼

̼Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼p̼h̼á̼ ̼d̼ỡ̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼-̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼3̼7̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼&̼C̼C̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼7̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼ ̼

Nguồn Tin tổng hợp

xᴇ ᴄẩᴜ ᴠướɴɢ ᴅâʏ đɪệɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜế, 𝟸 ɴɢườɪ ʙị ᴘʜỏɴɢ ɴặɴɢ ᴄʜáʏ đᴇɴ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ ʀᴀ

ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟻/𝟺, ᴛʀêɴ ǫᴜốᴄ ʟộ 𝟸𝟶 đᴏạɴ ǫᴜᴀ ᴄầᴜ Đạɪ ɴɢᴀ ᴛʜᴜộᴄ xã ʟộᴄ ɴɢᴀ, ᴛᴘ. ʙảᴏ ʟộᴄ ᴛỉɴʜ ʟâᴍ Đồɴɢ đã xảʏ ʀᴀ ᴍộᴛ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴋʜɪếɴ 𝟸 ɴɢườɪ ʙị đɪệɴ ɢɪậᴛ.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴅᴏ ᴄầɴ xᴇ ᴄẩᴜ ᴠướɴɢ ᴅâʏ đɪệɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜế (ảɴʜ ɢʜéᴘ ᴛừ ʙáᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Đôɴɢ).

ᴛʜᴇᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ, ᴠàᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴛʀêɴ, ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴄẩᴜ ᴅᴏ ᴛàɪ xế ʜà ᴛʜᴀɴʜ ᴠươɴɢ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ đᴀɴɢ ᴅừɴɢ ʙêɴ ʟề đườɴɢ để ᴄẩᴜ ᴄâʏ xᴀɴʜ ᴠàᴏ ᴠườɴ ʙêɴ ᴄạɴʜ.

ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴄẩᴜ ᴄâʏ, ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ᴄầɴ ᴄẩᴜ ᴠướɴɢ ᴠàᴏ đườɴɢ ᴅâʏ đɪệɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜế ɢâʏ ʀᴀ ᴠụ ᴄʜậᴘ đɪệɴ ʟàᴍ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴄẩᴜ ʙốᴄ ᴄʜáʏ ᴅữ ᴅộɪ. ʟúᴄ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴄʜậᴘ đɪệɴ, ᴛàɪ xế ᴠươɴɢ ᴠà ᴀɴʜ ʜà ᴛʜᴀɴʜ ᴅᴜʏ (ᴄʜáᴜ ʀᴜộᴛ ôɴɢ ᴠươɴɢ) ʙị ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀʙɪɴ xᴇ.

ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ʜô ʜᴏáɴ ᴅùɴɢ ʙìɴʜ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴍɪɴɪ ᴅậᴘ ʟửᴀ ᴠà ᴘʜá ᴄửᴀ ᴄᴀʙɪɴ đưᴀ ôɴɢ ᴠươɴɢ ᴄùɴɢ ᴀɴʜ ᴅᴜʏ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴅᴏ ɴɢọɴ ʟửᴀ ʙốᴄ ᴄʜáʏ ᴅữ ᴅộɪ ᴋèᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴄộᴛ ᴋʜóɪ ᴄᴀᴏ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴍéᴛ ʙᴀᴏ ᴛʀùᴍ ᴄả xᴇ ᴄẩᴜ ᴋʜɪếɴ 𝟸 ɴɢườɪ ʙị ᴘʜỏɴɢ ɴặɴɢ.

ʜᴀɪ ɴạɴ ɴʜâɴ ʟà ôɴɢ ᴠươɴɢ ᴠà ᴀɴʜ ᴅᴜʏ, sᴀᴜ ᴋʜɪ đưᴀ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ɪɪ ʟâᴍ Đồɴɢ ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ɴʜưɴɢ ᴅᴏ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ǫᴜá ɴặɴɢ đã đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀị.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʙảᴏ ʟộᴄ ᴄó ᴍặᴛ đɪềᴜ ᴛɪếᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠà ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ.

ᴍộᴛ số ʜìɴʜ ảɴʜ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ đượᴄ ʙáᴏ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ đăɴɢ ᴛảɪ: