Đᴀᴜ xóᴛ ʙé ɢáɪ 𝟼 ᴛᴜổɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴄᴏ ɢɪậᴛ ᴄầɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɢấᴘ

0
780

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼g̼ì̼.̼

̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼(̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ợ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼ứ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼-̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ó̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼3̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼u̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼,̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ờ̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼h̼3̼0̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼3̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼D̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼i̼t̼i̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼

̼N̼ế̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼k̼h̼o̼a̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼h̼í̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼-̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼7̼/̼1̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼i̼t̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼i̼t̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼i̼t̼i̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼.̼

̼“̼T̼h̼o̼á̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ẩ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼p̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

Nguồn: new 9 page

Dựng cộт đιện viễn thông 4 người вị đιện gιậт cнếт: тang тнương phủ kín xóm nghèo

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼0̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ạ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼.̼

4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼1̼0̼/̼0̼3̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ạ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼ị̼c̼h̼ ̼–̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ạ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼

L̼ú̼c̼ ̼2̼1̼h̼4̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ạ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼A̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼A̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼A̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼0̼3̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼X̼i̼ể̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ạ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼“̼g̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

̼D̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ờ̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼ ̼r̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ố̼…̼

C̼h̼ị̼ ̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼X̼i̼ể̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ạ̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

̼C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼X̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼m̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼)̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼X̼i̼ể̼m̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ở̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼ô̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼.̼

̼“̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ả̼ ̼c̼o̼n̼?̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼7̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼ĩ̼,̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼n̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼“̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼4̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ý̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼7̼)̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ý̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ý̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼0̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ý̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼e̼o̼ ̼h̼ẹ̼p̼.̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼.̼

̼“̼M̼ớ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼T̼ý̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼m̼í̼a̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼…̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼ý̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼0̼m̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼)̼,̼ ̼c̼ờ̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ạ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼a̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼!̼”̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼3̼0̼′̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼6̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼3̼5̼K̼V̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼7̼,̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Nguồn: Tin đời sống 24h