Đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼p̼h̼à̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

0
153

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼p̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼o̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

C̼o̼n̼ ̼p̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼ú̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼1̼8̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼4̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼S̼h̼i̼t̼a̼l̼a̼k̼s̼h̼y̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼g̼l̼a̼d̼e̼s̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼p̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼S̼a̼b̼i̼t̼ ̼A̼l̼ ̼H̼a̼s̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼1̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ỡ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼a̼r̼a̼y̼a̼n̼d̼a̼n̼j̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼M̼u̼n̼s̼h̼i̼q̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼4̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼


N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼
̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼p̼h̼à̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼c̼ỡ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼4̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼B̼a̼n̼g̼l̼a̼d̼e̼s̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼c̼ỡ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼p̼h̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼p̼h̼à̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼ú̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼B̼a̼n̼g̼l̼a̼d̼e̼s̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼p̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼p̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼D̼h̼a̼k̼a̼s̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼2̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼p̼h̼à̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼7̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼à̼o̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼í̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼à̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ò̼i̼ ̼c̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼t̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼p̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

M̲ẹ̲ ̲g̲i̲à̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲n̲é̲m̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲k̲ệ̲ ̲b̲à̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲t̲h̲o̲i̲ ̲t̲h̲ó̲p̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ủ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲i̲ê̲u̲

C̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲n̲à̲o̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲g̲i̲á̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲đ̲ứ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ả̲o̲ ̲l̲ộ̲n̲.

̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲l̲à̲n̲ ̲s̲ó̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲u̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲ư̲ợ̲t̲ ̲q̲u̲a̲ ̲B̲r̲a̲z̲i̲l̲,̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲ó̲ ̲s̲ố̲ ̲c̲a̲ ̲n̲h̲i̲ễ̲m̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲2̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲,̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲ụ̲c̲ ̲n̲h̲i̲ễ̲m̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲.

N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲t̲á̲n̲g̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ

̲H̲ọ̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲h̲ụ̲t̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲t̲h̲ứ̲,̲ ̲t̲ừ̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲,̲ ̲o̲x̲y̲,̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲l̲ò̲ ̲t̲h̲i̲ê̲u̲ ̲x̲á̲c̲.̲ ̲C̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲t̲á̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲t̲a̲n̲ ̲c̲h̲ả̲y̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲l̲ò̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲đ̲ủ̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲á̲p̲ ̲ứ̲n̲g̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲.̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲i̲ê̲u̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲t̲r̲ờ̲i̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲g̲i̲à̲n̲ ̲t̲h̲i̲ê̲u̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲ố̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲.

̲M̲ộ̲t̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲n̲à̲o̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲n̲g̲ụ̲c̲.̲ ̲V̲à̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲n̲g̲ụ̲c̲ ̲ấ̲y̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲d̲ầ̲n̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲à̲n̲ ̲n̲h̲ẫ̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲,̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲g̲â̲y̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲ ̲n̲ộ̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲.̲ ̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲v̲i̲d̲e̲o̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲a̲n̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲d̲ữ̲ ̲d̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲,̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲K̲a̲n̲p̲u̲r̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲d̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲

N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲h̲i̲ễ̲m̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲

T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲v̲i̲d̲e̲o̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲ử̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲Đ̲o̲ạ̲n̲ ̲v̲i̲d̲e̲o̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲a̲n̲ ̲t̲ỏ̲a̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲,̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲ọ̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲U̲r̲s̲u̲l̲a̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲K̲a̲n̲p̲u̲r̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲q̲u̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲.

V̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲n̲à̲o̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲g̲i̲á̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲đ̲ứ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ả̲o̲ ̲l̲ộ̲n̲.

D̲o̲ ̲s̲ố̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲l̲ẫ̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲c̲a̲o̲,̲ ̲á̲p̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲đ̲è̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲v̲à̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲s̲u̲ấ̲t̲.

̲S̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲k̲ê̲n̲h̲ ̲N̲e̲w̲ ̲D̲e̲l̲h̲i̲ ̲(̲N̲D̲T̲V̲)̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲H̲ọ̲c̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲Y̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲V̲a̲j̲p̲a̲y̲e̲e̲ ̲ở̲ ̲b̲a̲n̲g̲ ̲M̲a̲d̲h̲y̲a̲ ̲P̲r̲a̲d̲e̲s̲h̲,̲ ̲m̲i̲ề̲n̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲3̲/̲4̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲q̲u̲a̲.

T̲h̲e̲o̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲g̲h̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲l̲ạ̲i̲,̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲á̲ ̲c̲ũ̲ ̲k̲ỹ̲ ̲v̲à̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲x̲e̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲d̲o̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲t̲á̲n̲g̲.̲ ̲T̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲l̲á̲i̲,̲ ̲c̲á̲n̲h̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲b̲ậ̲t̲ ̲m̲ở̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲x̲e̲ ̲v̲ă̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲.

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲ậ̲n̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲h̲ố̲t̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲ ̲n̲ộ̲.̲ ̲H̲ọ̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲l̲o̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲â̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲g̲i̲ậ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲x̲a̲.

̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲m̲ó̲c̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲o̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲.̲ ̲B̲ở̲i̲ ̲l̲ẽ̲,̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲ở̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲ă̲n̲g̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ễ̲m̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲c̲a̲o̲.̲ ̲C̲á̲c̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲b̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲r̲ú̲t̲ ̲ố̲n̲g̲ ̲t̲h̲ở̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲a̲o̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲ẻ̲.

T̲r̲ê̲n̲ ̲k̲ê̲n̲h̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲N̲e̲w̲ ̲D̲e̲l̲h̲i̲,̲ ̲B̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲S̲u̲d̲h̲a̲n̲s̲h̲u̲ ̲B̲a̲n̲k̲a̲t̲a̲,̲ ̲G̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲B̲a̲t̲r̲a̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲đ̲ô̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲:̲ ̲“̲T̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ạ̲n̲ ̲o̲x̲y̲.̲ ̲C̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ạ̲n̲ ̲k̲i̲ệ̲t̲ ̲r̲ồ̲i̲!̲”̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲,̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲2̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲1̲7̲,̲3̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲c̲a̲ ̲n̲h̲i̲ễ̲m̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲1̲9̲5̲.̲0̲0̲0̲ ̲c̲a̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲ ̲C̲á̲c̲ ̲k̲h̲u̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲t̲á̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲x̲ế̲p̲ ̲đ̲ầ̲y̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲.

N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲g̲ỡ̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲c̲u̲ố̲i̲.̲

̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲ý̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲.̲ ̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ẩ̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲p̲h̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲,̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲v̲a̲n̲ ̲x̲i̲n̲ ̲h̲ọ̲ ̲đ̲e̲o̲ ̲k̲h̲ẩ̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲.̲

̲N̲g̲u̲ồ̲n̲: phapluatbandoc

M̲ộ̲t̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲1̲1̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲H̲à̲ ̲N̲a̲m̲ ̲d̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲,̲ ̲c̲ả̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲

Đ̲ế̲n̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲3̲0̲.̲4̲,̲ ̲S̲ở̲ ̲Y̲ ̲t̲ế̲ ̲H̲à̲ ̲N̲a̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲g̲h̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲2̲ ̲c̲a̲ ̲x̲é̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲d̲ư̲ơ̲.̲n̲g̲ ̲t̲í̲.̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲S̲.̲A̲.̲R̲S̲-̲C̲o̲.̲V̲-̲2̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲1̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲T̲H̲P̲T̲.̲

Ả̲n̲h̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲a̲

C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲K̲h̲ả̲i̲,̲ ̲G̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲S̲ở̲ ̲Y̲ ̲t̲ế̲ ̲H̲à̲ ̲N̲a̲m̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲,̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲n̲a̲y̲ ̲(̲3̲0̲.̲4̲)̲ ̲H̲à̲ ̲N̲a̲m̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲2̲ ̲c̲a̲ ̲d̲ư̲ơ̲n̲.̲g̲ ̲t̲í̲.̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲S̲A̲R̲S̲-̲C̲o̲v̲-̲2̲,̲ ̲1̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲n̲g̲ờ̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ ̲2̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲d̲.̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲.̲n̲h̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲1̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲l̲à̲ ̲e̲m̲ ̲Đ̲.̲H̲.̲A̲ ̲(̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲0̲4̲,̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲1̲1̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲P̲T̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲L̲ý̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲L̲ý̲ ̲N̲h̲â̲n̲)̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲d̲ư̲.̲ơ̲n̲.̲g̲ ̲t̲í̲.̲n̲.̲h̲ ̲l̲à̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ỹ̲ ̲ở̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲Y̲ ̲t̲ế̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲L̲ý̲ ̲N̲h̲â̲n̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲n̲à̲y̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲x̲é̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲.̲

T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲1̲1̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲P̲T̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲L̲ý̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲s̲ố̲ ̲2̲8̲9̲9̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲4̲.̲4̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲à̲o̲ ̲c̲ờ̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲H̲a̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲6̲.̲4̲,̲ ̲e̲m̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲g̲i̲á̲p̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲1̲2̲A̲1̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲1̲2̲A̲1̲ ̲đ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲.̲

N̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲H̲à̲ ̲N̲a̲m̲,̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲b̲ệ̲.̲n̲h̲ ̲n̲h̲.̲â̲n̲ ̲C̲O̲.̲V̲I̲.̲D̲-̲1̲9̲ ̲s̲ố̲ ̲2̲8̲9̲9̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲7̲ ̲c̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲d̲ư̲.̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲n̲.̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲S̲A̲R̲.̲S̲-̲C̲.̲o̲V̲-̲2̲.

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲q̲u̲a̲ ̲(̲2̲9̲.̲4̲)̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲H̲à̲ ̲N̲a̲m̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲đ̲ê̲m̲,̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲m̲ẫ̲u̲ ̲x̲é̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲1̲.̲0̲6̲8̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲3̲2̲0̲ ̲h̲ộ̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲Q̲u̲a̲n̲ ̲N̲h̲â̲n̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲Đ̲ạ̲o̲ ̲L̲ý̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲L̲ý̲ ̲N̲h̲â̲n̲.

N̲g̲u̲ồ̲n̲: chaongaymoi