Container ɢâʏ тaι ɴạɴ lιên нoàn, 3 xe ô tô rơι хυống vực nнιềυ ngườι тнương vσng

0
692

B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼è̼o̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼3̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼9̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼k̼r̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼Đ̼a̼k̼r̼ô̼n̼g̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼3̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼3̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼B̼K̼S̼ ̼1̼5̼R̼ ̼–̼ ̼0̼4̼4̼.̼9̼3̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼L̼a̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼-̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼k̼r̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼Đ̼a̼k̼r̼ô̼n̼g̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼C̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼.̼

7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼3̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼h̼1̼5̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼0̼/̼3̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼5̼6̼,̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼Q̼L̼9̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼Đ̼a̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼B̼K̼S̼ ̼1̼5̼R̼ ̼–̼ ̼0̼4̼4̼.̼9̼3̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼L̼a̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼–̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼.̼

7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼3̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼í̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼

̼C̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ “̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼K̼h̼e̼ ̼S̼a̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ V̼ừ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼a̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼ú̼t̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼3̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

̼X̼e̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼3̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼M̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼d̼ố̼c̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼.̼ M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼3̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

– ̼G̼i̼ữ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼

̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼”̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ã̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ễ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼

– ̼T̼r̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ v̼à̼ D̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼

̼S̼ố̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼(̼k̼ý̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼1̼,̼ ̼2̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼L̼)̼.̼

7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼3̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼à̼n̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼ở̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼1̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼0̼;̼ ̼n̼h̼ả̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼u̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼;̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼,̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼.̼ ̼

L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ả̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼x̼e̼.̼ Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ỗ̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼.̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼ú̼m̼ ̼n̼h̼ả̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ả̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼

– ̼B̼á̼o ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼ v̼à̼ Đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼

̼B̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼n̼h̼á̼y̼ ̼p̼h̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ò̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼M̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ễ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ố̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼x̼e̼.̼

– ̼D̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ố̼c̼ v̼à̼ T̼ì̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼

̼H̼ã̼y̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼D̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼a̼-̼l̼u̼y̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼y̼.̼

Nguồn: mnewsh

>>XEM THÊM

Đαυ xóт đáм тαng tập thể trong đêm của 5 người вị đιện gιậт trên sông

Đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼(̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼,̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

C̼h̼ò̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼(̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼V̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼4̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼á̼.̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼B̼ố̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼

̼X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼4̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼è̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

V̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼e̼n̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼ ̼b̼è̼.̼

̼“̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼

̼Đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼

̼D̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼
̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼e̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼.̼

T̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼2̼-̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼u̼̣̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼“̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼ ̼-̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼V̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼e̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼.̼

C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ở̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼5̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼,̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼V̼ề̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼“̼T̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼á̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ở̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼”̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼c̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼4̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼è̼ ̼c̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼.̼

K̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼á̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼c̼á̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ê̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼è̼ ̼c̼á̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼K̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼K̼h̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼,̼”̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼ể̼.̼

̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼è̼ ̼c̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ở̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼

̼“̼C̼á̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼‘̼C̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ở̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼’̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼,̼”̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

V̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼ổ̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼

̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼”̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼.̼

̼“̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼p̼h̼a̼o̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼,̼”̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼“̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼.̼ ̼5̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼”̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

Nguồn: Sưu tầm