ʙơᴍ xɪ ᴍăɴɢ ᴠàᴏ đốᴛ sốɴɢ ᴄụ ʙà 𝟷𝟶𝟷 ᴛᴜổɪ ᴛʜᴏáᴛ ᴄảɴʜ ɴằᴍ ʟɪệᴛ ɢɪườɴɢ

0
642

P̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼,̼ ̼1̼0̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼Đ̼ạ̼i̼ ̼M̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼2̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

Cụ bà N.T.H, 101 tuổi có địa chỉ tại Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội

Q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼-̼S̼ả̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼x̼ẹ̼p̼ ̼T̼1̼2̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼C̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼2̼.̼ ̼1̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼.̼

B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼

V̼ì̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼6̼/̼2̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼

T̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼1̼0̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼-̼S̼ả̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

C̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ờ̼.̼.̼.̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼

̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼V̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼h̼i̼ ̼h̼ữ̼u̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼ ̼(̼6̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼…̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼X̼-̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼M̼R̼I̼)̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼D̼1̼1̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼L̼1̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼o̼ã̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼o̼ã̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼L̼.̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼c̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼…̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼D̼1̼1̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼L̼1̼.̼ ̼“̼Đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼L̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼o̼c̼a̼ ̼(̼k̼i̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼)̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼D̼S̼A̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼”̼ ̼-̼ ̼B̼S̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼V̼ỹ̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼T̼.̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼

̼B̼S̼ ̼V̼ỹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼…̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼“̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼D̼S̼A̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼x̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼L̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼4̼-̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼B̼S̼ ̼V̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼L̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼.̼.̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼o̼ã̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼T̼.̼L̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼.̼.̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼T̼.̼L̼.̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼y̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼C̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ã̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼

C̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼“̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼”̼

V̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ẹ̼p̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼,̼ ̼l̼ú̼n̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼l̼o̼ã̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼é̼p̼ ̼t̼ủ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ẹ̼p̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼d̼o̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼r̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ê̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼Ư̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼x̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ớ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ẹ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼é̼p̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼u̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼.̼

̼Đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼ù̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼ ̼m̼ỉ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

Nguồn :tindoisong24h