Cậᴜ ʙé 𝟷𝟶 ᴛᴜổɪ đơɴ độᴄ độɪ ᴋʜăɴ ᴛᴀɴɢ ᴋéᴘ ᴛʀướᴄ ʟɪɴʜ ᴄữᴜ ᴍẹ ᴠà ᴄʜị ʙị séᴛ đáɴʜ ᴋʜɪ đɪ ʟàᴍ đồɴɢ

0
231

B̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼é̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ặ̼t̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼é̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ú̼t̼,̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

T̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼c̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼a ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼é̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼9̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼)̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼t̼ ̼l̼ú̼a̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼ớ̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼é̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼a̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼

S̼a̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼ch̼ị̼ ̼B̼é̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼e̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼v̼ụ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼ó̼e̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼é̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼é̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼é̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼h̼â̼m̼,̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼s̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼.̼ ̼

T̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼T̼a̼n̼g̼ ̼k̼é̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼.

C̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼.̼H̼u̼y̼ề̼n̼

̼H̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼é̼.̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼ĩ̼,̼ ̼x̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ẹ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼ ̼m̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼i̼v̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼

Ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼é̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼.̼ ̼

N̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼é̼.̼ ̼V̼ẻ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼d̼á̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼.̼ ̼D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ặ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ ̼b̼ô̼.T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼(̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼é̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼é̼o̼ ̼l̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼ấ̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼.̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.

B̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼é̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ú̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼

B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ù̼m̼ ̼b̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼…̼”

Nguồn: g̼i̼a̼d̼i̼n̼h̼

Băng rừng đưa vợ đi chạy thận, vợ chồng nghèo chỉ dám ăn một đĩa cơm

Chạy thận cách quãng, cả người Lan sưng phồng, yếu ớt. Nắm chặt tay vợ, Thuốc thì thầm, đừng bỏ anh và con em nhé! Cô bé học lớp 3 gối đầu lên chân mẹ, đôi mắt tròn đen láy rơm rớm nước mắt.

Băng rừng đưa vợ đi chạy thận, vợ chồng nghèo chỉ dám ăn một đĩa cơm

Tình yêu của Đinh Thuốc là phương thuốc hữu hiệu nhất đang giúp Lan vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Mấy hôm nay cả người Lan sưng phồng, đôi mắt sụp xuống. Đó là hậu quả của việc cắt giảm lịch chạy thận từ 3 lần mỗi tuần xuống còn 2 lần, cũng bởi vì cái đói cái nghèo.

Lan bảo, từ làng xuống bệnh viện hơn 50 km, nhiều đoạn đèo dốc. Mỗi lần đi chạy thận phải đi mất 1 ngày. Nếu mỗi tuần đi 3 lần chắc chắn cả nhà sẽ không có gạo ăn.

Đó là hoàn cảnh vô cùng éo le của Đinh Thị Lan (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Sau 2 tháng quen nhau, Đinh Thuốc và Đinh Thị Lan nên duyên vợ chồng. Họ nghèo đến nỗi chẳng có nổi vài mâm cơm để tổ chức đám cưới.

Chu‌yện tìn‌h tưởng như vội vàng lại đẹp như những bông hoa dại sau đồi. Trong cùng cực cảnh nghèo, tình yêu đã giúp Lan vượt qua nỗi đau của căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.

“Bây giờ nếu chết đi em cũng mãn nguyện, bởi Thuốc đã cho em những phút giây hạnh phúc nhất. Em chỉ thương con gái còn nhỏ, đó là điều day dứt nhất”, Đinh Thị Lan thều thào nói.

Tình yêu của Đinh Thuốc và cô con gái chính là động lực để Đinh Thị Lan vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Không chỉ thiếu gạo mà vì em nên gia đình phải vay nợ rất nhiều, Lan chia sẻ. Những ngày đầu, Thuốc phải mượn chiếc xe máy cũ chở Lan đến bệnh viện. Đường đèo dốc, xe quá cũ thường xuyên hỏng hóc.

Nhiều lần xe chết máy giữa rừng nên khi đến viện đã quá ca chạy thận. Sau đó, Thuốc quyết định vay ngân hàng Chính sách xã hội ít tiền mua chiếc xe máy, phần còn lại lo thuốc thang cho vợ.

“Vay mấy năm rồi mà nợ chồng nợ. Mỗi tháng phải trả tiền lãi 220 ngàn đồng, có tháng không có tiền để trả”, Lan cho biết.

Cả căn nhà của vợ chồng Thuốc tài sản quý giá nhất là chiếc quạt bàn và nồi cơm điện đã cũ. Thuốc bảo, nếu định giá đồng nát, không biết có nổi trăm nghìn.

Con gái còn quá nhỏ, bản thân mắc bệnh nặng, nợ nần chồng chất khiến Lan luôn day dứt.

Thương Lan nhưng Thuốc đành bất lực. Thứ 2 và thứ 6 hàng tuần, Thuốc bỏ việc đưa vợ đi chạy thận. Những ngày còn lại, ai thuê gì Thuốc cũng làm kiếm tiền.

“Cực mấy em cũng làm nhưng tiền công chỉ có 100 – 120 nghìn đồng mỗi ngày. Đi làm 2 ngày mới đủ chi phí cho một lần đi chạy thận. Những lúc không có tiền phải đi xin bà con hàng xóm”, Thuốc nói như bất lực.

Cái nghèo đeo bám, bệnh tật dày vò, Lan không muốn là gánh nặng của Thuốc. Nhiều lần, Lan nghĩ sẽ “buông tay” để Thuốc có thời gian làm việc, chăm lo cho con. Mỗi lần như thế, Thuốc lại thì thầm, đừng buông tay nhau em nhé!

Căn nhà trống hoác, Lan bảo chỉ có chiếc quạt máy và nồi cơm điện là tài sản giá trị nhất.

Mỗi tuần 2 lần, Thuốc đưa vợ vượt quãng đường hơn 50 km đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi chạy thận.

Giữa trưa, hành lang khoa Thận nhân tạo (BV Đa khoa Quảng Ngãi) vắng tanh. Khi hay tin, hôm nay Thuốc đưa vợ đến viện chạy thận, chúng tôi đã có mặt tại đây. Thuốc ngồi lặng lẽ đợi vợ đang chạy thận. Ở đây, ai cũng thương vợ chồng Thuốc. Người cho Thuốc ít trái cây, có người cho tiền ăn cơm trưa.

 

Có hôm, phải mua thêm thuốc cho Lan nên 2 vợ chồng chỉ gọi 1 đĩa cơm. Trong cái nghèo cùng cực nhưng với Thuốc, Lan là niềm hạnh phúc. Có Lan, có con gái, Thuốc mới cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa.

Thuốc kể, nhiều lần thương chồng, thương con, Lan luôn nghĩ vì mình mà chồng con phải khổ. Lan luôn dằn vặt như vậy. Nhưng với Thuốc, Lan luôn là niềm hạnh phúc của hai bố con, Lan không phải gánh nặng. Nếu có thể em sẽ chia sẻ cả cuộc sống của mình với Lan. Chàng trai nói rồi quay mặt đi cố giấu sự yếu đuối trong người đàn ông.

Dẫu tương lai mờ mịt nhưng Đinh Thuốc quyết không để Lan “buông tay” mình và con gái.

Theo anh Nguyễn Thanh Tịnh – Điều dưỡng trưởng khoa Thận nhân tạo, bệnh nhân Đinh Thị Lan bị suy thận mạn nên phải chạy thận định kỳ. Theo lịch của bệnh viện, Đinh Thị Lan phải chạy thận 3 lần mỗi tuần. Tuy nhiên, do hoàn cảnh quá khó khăn nên bệnh nhân chỉ thực hiện 2 lần.

“Việc giảm số lần chạy thận ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Tuy nhiên hoàn cảnh của vợ chồng Đinh Thị Lan thật sự khó khăn nên bệnh nhân quyết định chỉ chạy thận 2 lần mỗi tuần.

Thời gian qua, Y, Bác sĩ của khoa cũng tìm cách giúp đỡ nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, Lan cần sự chung tay hỗ trợ để yên tâm chạy thận đúng lịch. Trường hợp này nếu có đủ kinh phí có thể tính đến phương án ghép thận”, anh Tịnh cho biết.

Theo lịch, Lan phải chạy thận 3 lần mỗi tuần nhưng do nhà xa, thiếu tiền nên chỉ chạy 2 lần khiến sức khỏe giảm sút nhanh.

Nguồn: dantri