C̲h̲ỉ̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲c̲ả̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲ẫ̲n̲ ̲c̲o̲n̲

0
615

T̲a̲ị̲ ̲Q̲u̲ậ̲n̲ ̲N̲g̲ô̲ ̲H̲ư̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲H̲ồ̲ ̲C̲h̲â̲u̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲C̲h̲i̲ế̲t̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲,̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲x̲a̲

T̲h̲e̲o̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲8̲/̲4̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲1̲6̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲b̲i̲ ̲k̲ị̲c̲h̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲B̲ắ̲c̲.̲ ̲ ̲ ̲

T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲ả̲y̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲s̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲s̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲n̲à̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ề̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲b̲ơ̲i̲.̲ ̲D̲o̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲s̲i̲ế̲t̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲h̲ấ̲n̲ ̲c̲h̲ì̲m̲ ̲c̲ả̲ ̲2̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲.̲

C̲h̲ỉ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ố̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲s̲u̲y̲ ̲s̲ụ̲p̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲g̲ụ̲c̲ ̲n̲g̲ã̲.̲ ̲N̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ộ̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲ở̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ộ̲.

T̲h̲e̲o̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲b̲ố̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲3̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲.̲ ̲V̲ì̲ ̲c̲ô̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲ô̲m̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲l̲ư̲ớ̲t̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲m̲ắ̲n̲g̲.̲ ̲S̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲l̲ớ̲n̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ấ̲m̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ỏ̲ ̲r̲a̲ ̲g̲i̲ậ̲n̲ ̲d̲ữ̲.̲ ̲C̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲,̲ ̲v̲ì̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲i̲ề̲m̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲a̲o̲ ̲r̲a̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲s̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ự̲ ̲s̲á̲t̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲a̲o̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲s̲i̲ế̲t̲.

T̲u̲y̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲ở̲ ̲s̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲s̲â̲u̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲đ̲ụ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲ả̲y̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲.̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ộ̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲g̲i̲ờ̲,̲ ̲h̲ọ̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲

B̲ố̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲ờ̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲,̲ ̲g̲à̲o̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲ỳ̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲.̲ ̲Đ̲á̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲c̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲ỳ̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲n̲à̲o̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲.̲ ̲T̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲m̲u̲ộ̲n̲,̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲.

N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲x̲a̲.̲ ̲H̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲ô̲m̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲l̲ó̲c̲ ̲s̲ợ̲ ̲h̲ã̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ẽ̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲à̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲á̲m̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.

̲C̲ó̲ ̲l̲ẽ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲ú̲t̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲ở̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲đ̲i̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲

̲C̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲b̲à̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲t̲h̲ì̲.̲ ̲Ở̲ ̲đ̲ộ̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲t̲â̲m̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ý̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲ổ̲n̲,̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲m̲ề̲m̲ ̲m̲ỏ̲n̲g̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲á̲p̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲q̲u̲á̲ ̲h̲à̲ ̲k̲h̲ắ̲c̲.

N̲g̲u̲ồ̲n̲: phunutoday

V̲ụ̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲ắ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲ạ̲:̲ ̲N̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲h̲o̲a̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲

T̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲o̲a̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲,̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲

T̲ố̲i̲ ̲3̲0̲/̲4̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲C̲a̲o̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲6̲2̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲7̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲N̲g̲h̲i̲ ̲K̲i̲m̲,̲ ̲T̲P̲.̲ ̲V̲i̲n̲h̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲

̲Đ̲ạ̲i̲ ̲t̲á̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲M̲ạ̲n̲h̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲-̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲G̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲o̲a̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲á̲o̲ ̲đ̲á̲.

̲N̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲T̲h̲ù̲y̲ ̲A̲n̲h̲)

̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲t̲ự̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲d̲a̲o̲ ̲đ̲â̲m̲ ̲v̲à̲o̲ ̲x̲e̲,̲ ̲đ̲â̲m̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲,̲ ̲b̲ắ̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.

̲K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲8̲h̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲3̲0̲/̲4̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲3̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲x̲e̲ ̲J̲e̲e̲p̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲ổ̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲P̲h̲ú̲.̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲ổ̲ ̲s̲ú̲n̲g̲ ̲b̲ắ̲n̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲ổ̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲á̲ ̲s̲ợ̲ ̲h̲ã̲i̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲t̲r̲ố̲n̲.̲

̲N̲h̲à̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c

̲”̲K̲h̲i̲ ̲3̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲’̲b̲â̲y̲ ̲(̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲m̲à̲y̲ ̲-̲ ̲P̲V̲)̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲t̲a̲o̲ ̲à̲?̲’̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲s̲ú̲n̲g̲ ̲b̲ắ̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲ă̲n̲g̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲n̲à̲o̲.

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ắ̲n̲ ̲x̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ố̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲.̲ ̲B̲a̲n̲ ̲G̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲v̲â̲y̲ ̲b̲ắ̲t̲,̲ ̲v̲ậ̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲1̲4̲h̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲”̲,̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲t̲á̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲.

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲ă̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲C̲a̲m̲p̲u̲c̲h̲i̲a̲ ̲v̲à̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲i̲ề̲n̲ ̲N̲a̲m̲.̲ ̲5̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲x̲â̲y̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲k̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ố̲,̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲l̲â̲u̲ ̲đ̲à̲i

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲h̲i̲ề̲n̲ ̲l̲à̲n̲h̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲g̲ì̲ ̲k̲h̲á̲c̲.̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲g̲i̲à̲u̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲ủ̲n̲g̲ ̲h̲ộ̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲l̲à̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲.

̲Đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲ố̲i̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲q̲u̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲3̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲.̲ ̲T̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲2̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲n̲h̲à̲.

̲”̲C̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲u̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲h̲i̲ề̲n̲ ̲l̲à̲n̲h̲,̲ ̲g̲i̲à̲u̲ ̲c̲ó̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲ả̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲s̲ả̲n̲.̲ ̲V̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲h̲i̲ề̲n̲ ̲l̲à̲n̲h̲,̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲í̲t̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲h̲a̲y̲ ̲ủ̲n̲g̲ ̲h̲ộ̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲l̲à̲n̲g̲”̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲n̲ó̲i̲.

̲Đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲3̲0̲/̲4̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲p̲h̲o̲n̲g̲ ̲t̲ỏ̲a̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲.

S̲a̲u̲ ̲6̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲c̲ố̲ ̲t̲h̲ủ̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g

̲C̲o̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲o̲n̲g̲ ̲t̲ỏ̲a̲ ̲k̲í̲n̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲ạ̲ ̲r̲a̲ ̲v̲à̲o̲.̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲2̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲u̲a̲ ̲đ̲ồ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲l̲ễ̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲d̲o̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲x̲o̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲à̲o̲.̲ ̲R̲ấ̲t̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲

N̲g̲u̲ồ̲n̲: https://2sao.vn/vu-chu-nha-ban-chet-2-nguoi-la-o-nghe-an.html

T͟ự͟ ͟x͟ư͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟”͟đ͟ạ͟i͟ ͟c͟a͟”͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟r͟a͟ ͟t͟ù͟,͟ ͟t͟h͟á͟c͟h͟ ͟t͟h͟ứ͟c͟ ͟c͟ả͟ ͟d͟ã͟y͟ ͟t͟r͟ọ͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟â͟m͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟

T͟ự͟ ͟x͟ư͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟”͟đ͟ạ͟i͟ ͟c͟a͟”͟ ͟g͟i͟a͟n͟g͟ ͟h͟ồ͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟r͟a͟ ͟t͟ù͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟á͟c͟h͟ ͟t͟h͟ứ͟c͟ ͟c͟ả͟ ͟d͟ã͟y͟ ͟t͟r͟ọ͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟ ͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟h͟ậ͟u͟ ͟s͟a͟y͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟g͟â͟y͟ ͟g͟ổ͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟â͟m͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟.͟ ͟

͟K͟h͟u͟ ͟t͟r͟ọ͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟.͟ ͟Ả͟n͟h͟:͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟T͟P͟.͟H͟C͟M͟

͟K͟h͟u͟y͟a͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟/͟5͟,͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟T͟P͟.͟T͟h͟ủ͟ ͟Đ͟ứ͟c͟ ͟(͟T͟P͟.͟H͟C͟M͟)͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟i͟ế͟n͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟k͟h͟á͟m͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟c͟á͟c͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟l͟à͟m͟ ͟r͟õ͟ ͟v͟ụ͟ ͟á͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟b͟à͟n͟.͟

͟N͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟x͟á͟c͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟a͟n͟h͟ ͟T͟r͟ị͟n͟h͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟K͟.͟ ͟(͟3͟6͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟T͟i͟ê͟n͟ ͟P͟h͟ư͟ớ͟c͟,͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟N͟a͟m͟)͟.͟

͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟c͟h͟i͟ề͟u͟ ͟t͟ố͟i͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟K͟.͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟T͟r͟ị͟n͟h͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟N͟.͟ ͟(͟3͟1͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟e͟m͟ ͟r͟u͟ộ͟t͟ ͟K͟.͟)͟ ͟v͟à͟ ͟a͟n͟h͟ ͟S͟.͟ ͟(͟q͟u͟ê͟ ͟H͟à͟ ͟T͟ĩ͟n͟h͟)͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟n͟h͟ậ͟u͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟s͟ố͟ ͟1͟1͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟d͟ã͟y͟ ͟t͟r͟ọ͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟h͟ẻ͟m͟ ͟1͟1͟2͟7͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟l͟ộ͟ ͟4͟3͟,͟ ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟B͟ì͟n͟h͟ ͟C͟h͟i͟ể͟u͟,͟ ͟T͟P͟.͟T͟h͟ủ͟ ͟Đ͟ứ͟c͟.͟

͟S͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟K͟.͟ ͟v͟à͟ ͟e͟m͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟r͟u͟ộ͟t͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟m͟â͟u͟ ͟t͟h͟u͟ẫ͟n͟.͟ ͟B͟ị͟ ͟K͟.͟ ͟đ͟u͟ổ͟i͟ ͟đ͟á͟n͟h͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟N͟.͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟r͟a͟ ͟k͟h͟ỏ͟i͟ ͟k͟h͟u͟ ͟t͟r͟ọ͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟h͟o͟á͟t͟ ͟t͟h͟â͟n͟.͟

͟L͟ú͟c͟ ͟n͟à͟y͟ ͟a͟n͟h͟ ͟S͟.͟ ͟n͟g͟ồ͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟b͟à͟n͟ ͟n͟h͟ậ͟u͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ứ͟n͟g͟ ͟d͟ậ͟y͟ ͟v͟ề͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟t͟r͟ọ͟ ͟s͟ố͟ ͟1͟4͟B͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟n͟g͟ủ͟.͟

͟K͟.͟ ͟q͟u͟a͟y͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟ầ͟m͟ ͟d͟a͟o͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟a͟n͟h͟ ͟S͟.͟ ͟g͟â͟y͟ ͟g͟ổ͟ ͟d͟ẫ͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟x͟ô͟ ͟x͟á͟t͟.͟ ͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟m͟â͟u͟ ͟t͟h͟u͟ẫ͟n͟,͟ ͟K͟.͟ ͟b͟ị͟ ͟S͟.͟ ͟đ͟â͟m͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟g͟ụ͟c͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟.͟ ͟

͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟g͟â͟y͟ ͟á͟n͟,͟ ͟S͟.͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟t͟h͟ú͟.͟

͟N͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟,͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟T͟P͟.͟H͟C͟M͟ ͟p͟h͟ố͟i͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟c͟á͟c͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟v͟ị͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟v͟ụ͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟k͟h͟á͟m͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟c͟á͟c͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟,͟ ͟K͟.͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟t͟r͟ọ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟e͟m͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟v͟à͟i͟ ͟n͟g͟à͟y͟.͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟h͟ậ͟u͟ ͟s͟a͟y͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟”͟k͟h͟o͟e͟”͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟”͟đ͟ạ͟i͟ ͟c͟a͟”͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟r͟a͟ ͟t͟ù͟,͟ ͟t͟h͟á͟c͟h͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟d͟ã͟y͟ ͟t͟r͟ọ͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟

͟H͟i͟ệ͟n͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟r͟õ͟.͟

Nguồn: Người đưa tin

K̲i̲ế̲m̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲v̲à̲i̲ ̲n̲g̲à̲n̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲k̲i̲n̲h̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲g̲h̲è̲o̲ ̲c̲ố̲ ̲n̲é̲n̲ ̲c̲ơ̲n̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲b̲á̲n̲ ̲b̲ắ̲p̲ ̲n̲ư̲ớ̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲g̲ụ̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ê̲m̲

M̲ỗ̲i̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲c̲ơ̲n̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲h̲ạ̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲g̲h̲è̲o̲ ̲b̲á̲n̲ ̲b̲ắ̲p̲ ̲n̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲é̲p̲ ̲m̲i̲ệ̲n̲g̲:̲ ̲“̲T̲i̲ề̲n̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲đ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲?̲”̲.̲ ̲R̲ồ̲i̲ ̲b̲à̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲m̲ê̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲,̲ ̲c̲ắ̲n̲ ̲r̲ă̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲đ̲ự̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲l̲â̲m̲ ̲n̲g̲u̲y̲.̲

Đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲N̲g̲a̲ ̲(̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲1̲9̲6̲7̲)̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲H̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲N̲g̲ọ̲t̲ ̲v̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲k̲h̲u̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ọ̲ ̲ở̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲2̲4̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲T̲P̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲(̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲)̲

̲C̲ô̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲ ̲N̲g̲a̲ ̲l̲à̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲á̲ ̲x̲e̲ ̲v̲à̲ ̲b̲á̲n̲ ̲b̲ắ̲p̲ ̲n̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲x̲o̲a̲y̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲5̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲Đ̲ứ̲c̲,̲ ̲t̲h̲u̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲5̲0̲-̲2̲0̲0̲ ̲n̲g̲à̲n̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲.̲ ̲S̲ố̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲ấ̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ủ̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲ả̲i̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲t̲r̲ọ̲,̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲ă̲n̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲b̲ữ̲a̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.

̲N̲ă̲m̲ ̲1̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲c̲ô̲ ̲N̲g̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲s̲ọ̲ ̲n̲ã̲o̲.̲ ̲D̲i̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲o̲á̲t̲.

Đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲4̲/̲2̲0̲2̲1̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲N̲g̲a̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲t̲h̲ắ̲t̲ ̲b̲ụ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ố̲ ̲g̲ắ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲đ̲a̲u̲,̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲b̲ụ̲n̲g̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲s̲ẽ̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲.’

C̲ô̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲N̲g̲a̲.̲

̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲t̲ầ̲n̲ ̲s̲u̲ấ̲t̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲.̲ ̲M̲ỗ̲i̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲ậ̲t̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲h̲ạ̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲g̲h̲è̲o̲ ̲b̲á̲n̲ ̲b̲ắ̲p̲ ̲n̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲é̲p̲ ̲m̲i̲ệ̲n̲g̲:̲ ̲“̲T̲i̲ề̲n̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲đ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲?̲”̲.̲

R̲ồ̲i̲ ̲b̲à̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲m̲ê̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲,̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ắ̲n̲ ̲r̲ă̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲đ̲ự̲n̲g̲.

̲H̲ậ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ở̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲H̲o̲ả̲n̲g̲ ̲h̲ố̲t̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲à̲o̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ậ̲n̲ ̲l̲â̲m̲ ̲s̲à̲n̲g̲,̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲ở̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲T̲P̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲c̲h̲ẩ̲n̲ ̲đ̲o̲á̲n̲ ̲c̲ô̲ ̲N̲g̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ắ̲c̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲n̲o̲n̲ ̲d̲o̲ ̲d̲â̲y̲ ̲t̲h̲ắ̲t̲

̲H̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲l̲à̲ ̲p̲h̲ẫ̲u̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲c̲ắ̲t̲ ̲d̲â̲y̲ ̲t̲h̲ắ̲t̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲l̲ư̲u̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲

̲B̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲ở̲ ̲c̲h̲ẩ̲n̲ ̲đ̲o̲á̲n̲ ̲c̲ô̲ ̲N̲g̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ắ̲c̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲n̲o̲n̲ ̲d̲o̲ ̲d̲â̲y̲ ̲t̲h̲ắ̲t̲.̲

̲V̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ổ̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ê̲m̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲N̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲T̲ổ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲.

̲G̲ặ̲p̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲,̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲c̲ô̲ ̲N̲g̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲u̲ô̲n̲.̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲i̲ọ̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ấ̲m̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲,̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲,̲ ̲s̲ợ̲ ̲s̲ẽ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ủ̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲i̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲í̲.

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲.

̲N̲ỗ̲i̲ ̲l̲o̲ ̲c̲a̲n̲h̲ ̲c̲á̲n̲h̲ ̲ấ̲y̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲ữ̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲g̲i̲ấ̲c̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲n̲g̲o̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲s̲a̲u̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲p̲h̲ẫ̲u̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲a̲y̲

̲C̲ô̲ ̲N̲g̲a̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲,̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲đ̲ỡ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲ả̲o̲ ̲t̲â̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲í̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲.̲

N̲g̲u̲ồ̲n̲: phapluatbandoc