ᴄʜỉ ᴍặᴄ ᴍộᴛ ᴍảɴʜ ᴄảɪ ᴋʜɪ ᴄắᴛ ᴛóᴄ ᴄô ɢáɪ ᴋʜɪếɴ ᴄĐᴍ ᴘʜáᴛ xốᴛ ᴛìᴍ địᴀ ᴄʜỉ ǫᴜáɴ

0
374

Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼“̼s̼ô̼i̼ ̼m̼á̼u̼”̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼ ̼g̼ẫ̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼

A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼“̼đ̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼”̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼u̼ý̼t̼ ̼x̼o̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼.̼”̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼n̼ ̼d̼a̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼õ̼n̼ ̼n̼à̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ỡ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼í̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼j̼e̼a̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼d̼ề̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼“̼c̼ả̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼ ̼c̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼d̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼e̼o̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼i̼ề̼m̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼.̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼.̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼Z̼h̼e̼n̼g̼m̼e̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ớ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼T̼ó̼c̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼”̼,̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼”̼,̼ ̼“̼T̼ó̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼“̼L̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼”̼,̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼x̼o̼a̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼”̼,̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ó̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼ ̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼:̼ ̼‘̼E̼m̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼’̼.̼ ̼ ̼

Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼“̼s̼ô̼i̼ ̼m̼á̼u̼”̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼ ̼g̼ẫ̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼ ̼ ̼ ̼

̼B̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼i̼n̼g̼l̼e̼ ̼m̼o̼m̼ ̼(̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼)̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼s̼i̼n̼g̼l̼e̼ ̼m̼o̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼,̼ ̼g̼ạ̼ ̼g̼ẫ̼m̼.̼ ̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼ ̼

S̼i̼n̼g̼l̼e̼ ̼m̼o̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ạ̼ ̼ ̼

“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼u̼ ̼g̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼d̼ò̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ó̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼m̼ó̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ờ̼”̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼t̼h̼ở̼.̼

B̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼g̼h̼é̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ớ̼t̼ ̼l̼ờ̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼.̼

̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼‘̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼’̼ ̼c̼ả̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼ ̼B̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ã̼;̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼ ̼

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼ ̼

V̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼B̼í̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ả̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼đ̼ù̼a̼,̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ạ̼ ̼g̼ẫ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼:̼ ̼

“̼N̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼

“̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼”̼…̼ ̼ ̼

B̼í̼c̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ỗ̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼O̼K̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼ ̼

B̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼“̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼”̼.̼

H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼“̼G̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼b̼ủ̼a̼ ̼v̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ị̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼.̼ ̼M̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼ă̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼ ̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼“̼h̼i̼ệ̼n̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼c̼ớ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼ ̼“̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼‘̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼á̼t̼ ̼m̼ẻ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼’̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼‘̼L̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼à̼’̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼ớ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼k̼ể̼.̼ ̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.̼ ̼ ̼

H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ể̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼ ̼S̼ự̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼L̼ă̼k̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼.̼ ̼

T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼ ̼

V̼ề̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼b̼á̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼ ̼

C̼h̼ị̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼o̼i̼n̼s̼ ̼f̼o̼r̼ ̼c̼h̼a̼n̼g̼e̼ ̼V̼i̼e̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼d̼m̼i̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼“̼n̼h̼ờ̼ ̼a̼d̼m̼i̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼i̼ù̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼”̼.̼ ̼ ̼

“̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼“̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼d̼ễ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ớ̼i̼”̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼i̼n̼g̼l̼e̼ ̼m̼o̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼ã̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼s̼i̼n̼g̼l̼e̼ ̼m̼o̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỡ̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼ử̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼”̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼s̼i̼n̼g̼l̼e̼ ̼m̼o̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼‘̼r̼ũ̼ ̼b̼ỏ̼’̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼ ̼A̼d̼m̼i̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼s̼i̼n̼g̼l̼e̼ ̼m̼o̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼“̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼ã̼i̼”̼.̼ ̼S̼i̼n̼g̼l̼e̼ ̼m̼o̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼“̼C̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼”̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼í̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼.̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼u̼ ̼s̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼đ̼ù̼a̼.̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼ ̼

“̼K̼h̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼“̼đ̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼”̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼u̼ý̼t̼ ̼x̼o̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼.̼”̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼n̼ ̼d̼a̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼õ̼n̼ ̼n̼à̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ỡ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼í̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼j̼e̼a̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼d̼ề̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼“̼c̼ả̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼ ̼c̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼d̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼e̼o̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼i̼ề̼m̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼.̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼.̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼Z̼h̼e̼n̼g̼m̼e̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ớ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼T̼ó̼c̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼”̼,̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼”̼,̼ ̼“̼T̼ó̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼“̼L̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼”̼,̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼x̼o̼a̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼”̼,̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ó̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼ ̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼:̼ ̼‘̼E̼m̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼’̼.̼ ̼ ̼

Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼“̼s̼ô̼i̼ ̼m̼á̼u̼”̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼ ̼g̼ẫ̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼ ̼ ̼ ̼

̼B̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼i̼n̼g̼l̼e̼ ̼m̼o̼m̼ ̼(̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼)̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼s̼i̼n̼g̼l̼e̼ ̼m̼o̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼,̼ ̼g̼ạ̼ ̼g̼ẫ̼m̼.̼ ̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼ ̼

S̼i̼n̼g̼l̼e̼ ̼m̼o̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ạ̼ ̼ ̼

“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼u̼ ̼g̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼d̼ò̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ó̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼m̼ó̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ờ̼”̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼t̼h̼ở̼.̼

B̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼g̼h̼é̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ớ̼t̼ ̼l̼ờ̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼.̼

̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼‘̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼’̼ ̼c̼ả̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼ ̼B̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ã̼;̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼ ̼

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼ ̼

V̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼B̼í̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ả̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼đ̼ù̼a̼,̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ạ̼ ̼g̼ẫ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼:̼ ̼

“̼N̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼

“̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼”̼…̼ ̼ ̼

B̼í̼c̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ỗ̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼O̼K̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼ ̼

B̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼“̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼”̼.̼

H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼“̼G̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼b̼ủ̼a̼ ̼v̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ị̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼.̼ ̼M̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼ă̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼ ̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼“̼h̼i̼ệ̼n̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼c̼ớ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼ ̼“̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼‘̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼á̼t̼ ̼m̼ẻ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼’̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼‘̼L̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼à̼’̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼ớ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼k̼ể̼.̼ ̼ ̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.̼ ̼ ̼

H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ể̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼ ̼S̼ự̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼L̼ă̼k̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼.̼ ̼

T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼ ̼

V̼ề̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼b̼á̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼ ̼

C̼h̼ị̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼o̼i̼n̼s̼ ̼f̼o̼r̼ ̼c̼h̼a̼n̼g̼e̼ ̼V̼i̼e̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼d̼m̼i̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼“̼n̼h̼ờ̼ ̼a̼d̼m̼i̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼i̼ù̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼”̼.̼ ̼ ̼

“̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼“̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼d̼ễ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ớ̼i̼”̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼i̼n̼g̼l̼e̼ ̼m̼o̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼ã̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼s̼i̼n̼g̼l̼e̼ ̼m̼o̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỡ̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼ử̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼”̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼s̼i̼n̼g̼l̼e̼ ̼m̼o̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼‘̼r̼ũ̼ ̼b̼ỏ̼’̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼ ̼A̼d̼m̼i̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼s̼i̼n̼g̼l̼e̼ ̼m̼o̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼“̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼ã̼i̼”̼.̼ ̼S̼i̼n̼g̼l̼e̼ ̼m̼o̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼“̼C̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼”̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼í̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼.̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼u̼ ̼s̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼đ̼ù̼a̼.̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼ ̼

“̼K̼h̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Nguồn: hottopick.online