6 ô tô và 1 xe máy тông lιên нoàn trên đèo Bảo Lộc

0
678

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

T̼ố̼i̼ ̼2̼6̼-̼2̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼1̼6̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼m̼.̼

X̼e̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼m̼ ̼9̼6̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼T̼T̼.̼Đ̼ạ̼ ̼M̼’̼r̼i̼,̼ ̼H̼.̼Đ̼ạ̼ ̼H̼u̼o̼a̼i̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼1̼6̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼.̼

C̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼1̼6̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼(̼1̼ ̼x̼e̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼

C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼è̼o̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼

T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼1̼6̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼5̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼ù̼n̼ ̼ứ̼,̼ ̼á̼c̼h̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼m̼.̼

X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼1̼6̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/5-o-to-va-1-xe-may-tong-lien-hoan-tren-deo-bao-loc-969481.html

Theo D.Thương (Pháp luật TPHCM)

>>XEM THÊM

ɴɢã không ai đỡ dậy, bị ôtô đâм cнếт тнảм кнốc: Vô cảm cũng là ɢɪếᴛ ɴɢườɪ

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼н̼ế̼т̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼ɢ̼ɪ̼ế̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ư̼ờ̼ɪ̼?̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼1̼1̼/̼2,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼,̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼T̼ ̼7̼4̼1̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼G̼i̼á̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼ ̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼-̼5̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼н̼ế̼т̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼

D̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

A̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼-̼5̼m̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼)̼

̼D̼ù̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼н̼ế̼т̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼н̼ế̼т̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ă̼n̼ ̼k̼h̼o̼ă̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼“̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ú̼p̼”̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ợ̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ụ̼y̼,̼ ̼“̼n̼h̼ỡ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼”̼,̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼ệ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼…̼ ̼V̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼o̼a̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼D̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼?̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼n̼g̼o̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼н̼ế̼т̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼V̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

G̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼н̼ế̼т̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼н̼ế̼т̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼21/2,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼н̼ế̼т̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼B̼T̼P̼)̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼đ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼N̼o̼m̼u̼r̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼)̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼đ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼B̼K̼S̼ ̼1̼5̼C̼-̼3̼1̼2̼.̼7̼1̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼r̼ơ̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼D̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼c̼н̼ế̼т̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

Nguồn :hottopick.online