ᴍ̼â̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ẫ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ị̼ ̼ᴅ̼â̼ᴜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ồ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ô̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ộ̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼ᴛ̼â̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ứ̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼á̼ᴜ̼ ̼𝟷̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ổ̼ɪ̼ ̼x̼ᴜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ế̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ả̼ ̼ᴅ̼ạ̼

0
171

L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼:̼ ̼”̼C̼ô̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼o̼a̼n̼”̼…̼

S̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼u̼n̼g̼,̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼

̼G̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼

̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼L̼i̼ê̼n̼:̼ ̼”̼T̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼l̼â̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼S̼ở̼ ̼d̼ĩ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼y̼ ̼c̼ú̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼3̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ố̼c̼ ̼c̼ố̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼g̼õ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ò̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ò̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ẩ̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ị̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼o̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼.̼

̼M̼à̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼ ̼4̼5̼’̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼4̼5̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼:̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼7̼h̼ ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼3̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼c̼á̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼g̼à̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼p̼ ̼b̼ê̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼ ̼4̼5̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ò̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ò̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼x̼a̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ò̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ò̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼b̼ế̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼n̼ ̼t̼h̼ó̼t̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼b̼é̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼C̼á̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼h̼ờ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼.̼

̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼è̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼d̼é̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼C̼h̼ả̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ú̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ổ̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼m̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼à̼o̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼”̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼ý̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ú̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼n̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼ ̼đ̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼p̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼m̼à̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼l̼e̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼h̼o̼a̼ ̼đ̼e̼n̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼h̼ễ̼ ̼c̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼é̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼!̼”̼.̼

Nguồn: cstc.cand

𝙼ẹ độ𝚝 𝚗𝚐ộ𝚝 𝚚𝚞𝚊 đờ𝚒, 𝟻 đứ𝚊 𝚝𝚛ẻ 𝚌ô𝚒 𝚌ú𝚝 đứ𝚗𝚐 𝚌ạ𝚗𝚑 𝚋à𝚗 𝚝𝚑ờ 𝚟à 𝚌â𝚞 𝚑ỏ𝚒 𝚗𝚑ó𝚒 𝚕ò𝚗𝚐: “𝚂𝚊𝚘 𝚖ẹ 𝚗𝚐ồ𝚒 𝚝𝚛ê𝚗 đó 𝚖à 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚡𝚞ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ơ𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚌𝚘𝚗”

Mẹ mất, 5 đứa trẻ khát sữa bơ vơ bên bàn thờ mẹ

Quệt những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, bà Kim Thị Sâm (72 tuổi, ngụ khóm 4, phường 1, TP Trà Vinh) loay hoay chuẩn bị bữa ăn sáng cho mấy đứa cháu nội.

Mẹ đột ngột qua đời, 5 đứa trẻ côi cút đứng cạnh bàn thờ và câu hỏi nhói lòng: Sao mẹ ngồi trên đó mà không xuống chơi với con - Ảnh 1.

Sự ra đi đột ngột của người con dâu khiến bà Sâm đ.au đ.ớn vô cùng.

Mẹ đột ngột qua đời, 5 đứa trẻ côi cút đứng cạnh bàn thờ và câu hỏi nhói lòng: "Sao mẹ ngồi trên đó mà không xuống chơi với con" - Ảnh 2.
Mẹ đột ngột qua đời, 5 đứa trẻ côi cút đứng cạnh bàn thờ và câu hỏi nhói lòng: "Sao mẹ ngồi trên đó mà không xuống chơi với con" - Ảnh 2.

Những đứa trẻ bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi, thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ hiền.

Pha loãng mấy bịch cháo gói còn sót lại trong nhà, lần lượt 5 đứa trẻ Kiên Hoàng Phúc (9 tuổi), Kiên Thái Lộc (8 tuổi), Kiên Ngọc An (7 tuổi), Kiên Ngọc Anh (5 tuổi) và Kiên Thái Ngọc (3 tuổi) ăn ngon lành. Chẳng mấy chốc, tô cháo hết sạch trong khi cái bụng đói của mấy đứa trẻ vẫn chưa đủ no.

Dỗ ngọt đứa em gái nhỏ, Hoàng Phúc thỏ thẻ: “Con đói bụng, mấy em con cũng đói, mẹ mất rồi, tụi con không có sữa uống nữa. Con thèm…”.

Nhìn thấy những đứa cháu nội thiếu ăn, thiếu mặc, bà Sâm chỉ biết gục đầu trước bàn thờ của đứa con dâu xấu số, bật khóc: “Sao mà bỏ mẹ, bỏ chồng con mà đi sớm như vậy hả con”. Nghe bà nội khóc, mấy đứa nhỏ cũng khóc theo, căn nhà xập xệ chẳng có được một tiếng nói cười.

Mẹ đột ngột qua đời, 5 đứa trẻ côi cút đứng cạnh bàn thờ và câu hỏi nhói lòng: "Sao mẹ ngồi trên đó mà không xuống chơi với con" - Ảnh 3.
Mẹ đột ngột qua đời, 5 đứa trẻ côi cút đứng cạnh bàn thờ và câu hỏi nhói lòng: "Sao mẹ ngồi trên đó mà không xuống chơi với con" - Ảnh 3.

Bà Sâm khóc ngất bên bàn thờ của con dâu trong khi 2 đứa cháu nội nhỏ nhất nhà vẫn hồn nhiên nô đùa trong nhà.

Theo bà Sâm, anh Kiên Chanh Đa Ra (46 tuổi, con trai bà Sâm) và chị Thạch Thị Cờ Rum (42 tuổi), có với nhau tận 6 người con. Sau khi sinh người con gái đầu Kiên Thị Mỹ Duyên (19 tuổi), 10 năm sau 2 vợ chồng mới có thêm bé Phúc. Vì ít học, lại không am hiểu chuyện sinh nở nên trong vòng 6 năm, 4 đứa trẻ khác lần lượt chào đời.

Nhà đông con cái, dù cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn nhưng anh Đa Ra và chị Cờ Rum vẫn cố gắng làm lụng, chạy lo cơm ngày 3 bữa lẫn học hành cho các bé được đủ đầy. Mỗi ngày, sau khi lo cơm nước và đưa các bé đến trường, 2 vợ chồng anh Đa Ra đi làm hồ với thu nhập gần 500.000 đồng/ngày.

Dẫu cho cuộc sống không được sung túc như những gia đình khác nhưng lúc nào cuộc sống của anh chị vẫn tràn ngập tiếng cười, những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay yêu thương, săn sóc của cả bố lẫn mẹ.

Thế nhưng, tai nạn ập đến bất ngờ khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ. Sau khi phát bệnh bất ngờ, chị Cờ Rum đột ngột ra đi để lại 5 đứa con thơ dại.

Mẹ đột ngột qua đời, 5 đứa trẻ côi cút đứng cạnh bàn thờ và câu hỏi nhói lòng: Sao mẹ ngồi trên đó mà không xuống chơi với con - Ảnh 4.

Bà Sâm rưng rưng nước mắt khi kể lại thời điểm người con dâu phát bệnh rồi qua đời.

“Nó phát bệnh đột ngột mà ch.ết, lúc đó nó về nhà xong mất trên tay thằng Đa Ra luôn, bà cũng ngất xỉu vì không thể nào chứng kiến được cảnh tượng lúc ấy”, bà Sâm nghẹn ngào rồi nói tiếp.

“Mấy đứa nhỏ thấy mẹ nó nằm một chỗ, tụi nó lại lay mẹ mà không chịu dậy, thằng Phúc, Lộc, con An khóc quá trời. Bà không cầm được nước mắt, mẹ tụi nó mất thật rồi, con Rum ch.ết rồi”.

Sao mẹ ngồi trên đó mà không xuống chơi với con!

Kể từ ngày chị Cờ Rum mất đi, cuộc sống gia đình bà Sâm rơi vào bế tắc khi bữa cơm chiều không còn được đủ đầy như trước.

Mẹ đột ngột qua đời, 5 đứa trẻ côi cút đứng cạnh bàn thờ và câu hỏi nhói lòng: Sao mẹ ngồi trên đó mà không xuống chơi với con - Ảnh 5.

Những đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu được hoàn cảnh khó khăn phía trước mà chúng phải đối diện.

Ngồi lặng lẽ một góc giường bên cạnh mấy đứa nhỏ, anh Đa Ra đau xót: “Vợ anh mất đột ngột quá, trước còn có vợ, có chồng, giờ về chỉ có mình anh với mấy đứa nhỏ, nhiều lúc chẳng biết mình sẽ sống tiếp như thế nào nữa”.

Theo anh Đa Ra, dù trước kia cuộc sống của 2 vợ chồng không khá giả nhưng anh vẫn luôn tự hào khi lo cho mấy đứa trẻ được đi ăn học đàng hoàng. “Hai vợ chồng tự bảo nhau phải cố gắng làm lụng để lo cho các con, đời anh chị đã khổ vì ít học, quyết không để đứa nào mù chữ. Vậy mà lời hứa của 2 vợ chồng chưa kịp hoàn thành thì vợ anh đã bỏ đi mất rồi…”, anh Đa Ra nghẹn lời.

Mẹ đột ngột qua đời, 5 đứa trẻ côi cút đứng cạnh bàn thờ và câu hỏi nhói lòng: "Sao mẹ ngồi trên đó mà không xuống chơi với con" - Ảnh 6.
Mẹ đột ngột qua đời, 5 đứa trẻ côi cút đứng cạnh bàn thờ và câu hỏi nhói lòng: "Sao mẹ ngồi trên đó mà không xuống chơi với con" - Ảnh 6.
Mẹ đột ngột qua đời, 5 đứa trẻ côi cút đứng cạnh bàn thờ và câu hỏi nhói lòng: "Sao mẹ ngồi trên đó mà không xuống chơi với con" - Ảnh 6.

Những gói cháo pha loãng thay thể bữa cơm hằng ngày, 2 đứa trẻ vẫn ngon lành ăn sạch vì đói bụng.

Ngồi bên cạnh bố trên chiếc giường tre ọp ẹp, mấy đứa nhỏ quấn lấy nhau. Chốc chốc, chúng lại hướng mắt về phía bàn thờ của mẹ. Thằng Phúc, thằng Lộc hiểu chuyện, mỗi khi thấy các em đòi mẹ liền thỏ thẻ dỗ dành.

Mấy con có nhớ mẹ không? Dạ có!

Đứa nào nhớ mẹ nhất?

Cả 5 đứa trẻ đều giơ tay, cố tranh nhau phần nhớ mẹ. Dẫu cho ít nhiều chúng dần nhận ra rằng, người mẹ hiền dịu của chúng sẽ chẳng bao giờ quay trở về nữa.

Mẹ đột ngột qua đời, 5 đứa trẻ côi cút đứng cạnh bàn thờ và câu hỏi nhói lòng: Sao mẹ ngồi trên đó mà không xuống chơi với con - Ảnh 7.

Ngọc Anh bị tật ở cả tay và chân, di chuyển rất khó khăn.

Mẹ đột ngột qua đời, 5 đứa trẻ côi cút đứng cạnh bàn thờ và câu hỏi nhói lòng: Sao mẹ ngồi trên đó mà không xuống chơi với con - Ảnh 8.

Thái Ngọc (3 tuổi) vẫn ngây ngô hỏi nội tại sao mẹ ngồi mãi trên bàn thờ mà không chịu xuống chơi với con.

Đứng trước bàn thờ mẹ, 2 chị em Ngọc Anh, Thái Ngọc thỏ thẻ hỏi bà nội. “Sao mẹ ngồi trên đó mà không xuống chơi với con”, nghe cháu nói vậy, bà Sâm chỉ biết ôm choàng lấy 2 đứa trẻ mà khóc.

“Con bé Ngọc còn nhỏ quá, nó có biết mẹ nó mất rồi đâu. Nó thấy bà với bố nó hay đốt nhang cắm lên bàn thờ, thế là suốt ngày đòi đốt nhang nhỏ mẹ”.

Theo bà Sâm, trong số 5 đứa nhỏ thì bé Ngọc Anh bị khuyết tật ở tay chân từ nhỏ. Dù bé vẫn đi đứng được nhưng cử động rất yếu ớt. “Hai vợ chồng tụi nó dự định gom góp tiền sẽ đưa con Ngọc Anh đi khám bệnh rồi tập vật lý trị liệu, giờ con Cờ Rum mất rồi, thằng Đa Ra không biết có cầm cự được không”, nói đoạn bà Sâm nhìn về mấy đứa nhỏ, đ.au đ.ớn.

Mẹ đột ngột qua đời, 5 đứa trẻ côi cút đứng cạnh bàn thờ và câu hỏi nhói lòng: "Sao mẹ ngồi trên đó mà không xuống chơi với con" - Ảnh 9.
Mẹ đột ngột qua đời, 5 đứa trẻ côi cút đứng cạnh bàn thờ và câu hỏi nhói lòng: "Sao mẹ ngồi trên đó mà không xuống chơi với con" - Ảnh 9.
Mẹ đột ngột qua đời, 5 đứa trẻ côi cút đứng cạnh bàn thờ và câu hỏi nhói lòng: "Sao mẹ ngồi trên đó mà không xuống chơi với con" - Ảnh 9.

Mỗi ngày, sau khi đưa 3 đứa trẻ đi học, anh Đa Ra lại tiếp tục đi làm hồ để trang trải cuộc sống sinh hoạt gia đình.

Trong khi đó cách vài bước chân, anh Đa Ra chuẩn bị quần áo, cặp vở để đưa 3 đứa nhỏ đi học rồi tiếp tục công việc làm hồ của mình. Vợ mất, mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình đều nhờ vào những đồng tiền ít ỏi mà anh kiếm được mỗi ngày.

“Anh chỉ mong có đủ tiền mua gạo, mắm muối cho tụi nhỏ được ăn no bụng. Còn chuyện đi học đến nơi đến chốn, chữa bệnh cho cái Ngọc Anh, anh chưa dám nghĩ tới”, anh Đa Ra tâm sự.

Mẹ đột ngột qua đời, 5 đứa trẻ côi cút đứng cạnh bàn thờ và câu hỏi nhói lòng: Sao mẹ ngồi trên đó mà không xuống chơi với con - Ảnh 10.

Hi vọng cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi sẽ tươi sáng hơn nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

Có lẽ hơn ai hết, anh Đa Ra biết rằng chuỗi ngày phía trước của 7 bố con anh sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn khi thiếu đi bóng dáng của chị Cờ Rum. Một mình anh và đứa con gái lớn vẫn không thể nào xoay xở hết sinh hoạt phí hằng ngày chứ chưa kể đến chuyện lo ăn học cho những đứa nhỏ.

Hi vọng thông qua bài viết này, quý độc giả gần xa có thể quan tâm giúp đỡ để những đứa trẻ nhà anh Đa Ra không còn phải thiếu ăn, đói mặc, được học hành đến nơi đến chốn sau khi mất đi người thân yêu nhất của cuộc đời.

Mọi sự đóng góp xin liên hệ số điện thoại anh Đa Ra: 0983317157. Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0741000680073.

Chủ tài khoản: Kiên Chanh Đa Ra, chi nhánh ngân hàng tỉnh Trà Vinh.

Xin chân thành cảm ơn!

Theo giadinhmoi