ᴄ̲ʜ̲ồ̲ɴ̲ɢ̲ ̲đ̲ɪ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ả̲ʏ̲ ̲s̲ô̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ự̲ ̲ᴛ̲ử̲ ̲ᴠ̲ì̲ ̲ʙ̲ɪ̲ế̲ᴛ̲ ̲ᴠ̲ợ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲ɪ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲ɴ̲ ̲ᴋ̲ẻ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲á̲ᴄ̲,̲ ̲s̲ự̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ậ̲ᴛ̲ ̲đ̲á̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ư̲ơ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲í̲ᴀ̲ ̲s̲ᴀ̲ᴜ̲

0
279

M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ợ̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲k̲ẻ̲ ̲k̲h̲á̲c̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲b̲ố̲ ̲đ̲ẻ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲l̲õ̲a̲ ̲g̲i̲ấ̲u̲ ̲g̲i̲ế̲m̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲q̲u̲ẩ̲n̲.̲’

N̲g̲à̲y̲ ̲1̲1̲/̲3̲,̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲â̲y̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲1̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲ở̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲k̲ê̲u̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲ừ̲ ̲1̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲C̲ử̲u̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲ ̲T̲â̲y̲.̲

T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲s̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲ì̲ ̲1̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲k̲h̲ủ̲n̲g̲.̲ ̲A̲n̲h̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲ó̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲a̲n̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲d̲á̲m̲ ̲n̲g̲ẩ̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲a̲i̲ ̲n̲ữ̲a̲.̲

T̲h̲ấ̲y̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲1̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲e̲ ̲d̲ọ̲a̲,̲ ̲p̲h̲ó̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲,̲ ̲a̲n̲ ̲ủ̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲U̲ô̲n̲g̲,̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ộ̲,̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲ê̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.

K̲h̲i̲ ̲p̲h̲ó̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲ờ̲ ̲s̲ô̲n̲g̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ở̲i̲ ̲d̲é̲p̲ ̲v̲ứ̲t̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲ờ̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲ê̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲n̲ề̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲.̲ ̲V̲à̲o̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲a̲n̲h̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲ầ̲m̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲s̲ô̲n̲g̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲r̲í̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲l̲a̲o̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲k̲é̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲n̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲b̲ờ̲ ̲a̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲.̲

T̲h̲o̲á̲t̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲l̲ư̲ỡ̲i̲ ̲h̲á̲i̲ ̲T̲ử̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲é̲n̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲s̲u̲ố̲t̲ ̲n̲ử̲a̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲h̲ồ̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ậ̲m̲ ̲r̲ã̲i̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ộ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲.̲ ̲A̲n̲h̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ợ̲ ̲a̲n̲h̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲,̲ ̲b̲ố̲ ̲đ̲ẻ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲.̲

̲N̲h̲ằ̲m̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲a̲n̲h̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲o̲ ̲g̲ỡ̲ ̲k̲h̲ú̲c̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ò̲n̲g̲,̲ ̲p̲h̲ó̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲b̲ố̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲q̲u̲ỳ̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲n̲ề̲n̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲v̲ẻ̲ ̲ă̲n̲ ̲n̲ă̲n̲.̲ ̲T̲i̲ế̲p̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲b̲ố̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲k̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲ì̲n̲h̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲U̲ô̲n̲g̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲3̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲đ̲i̲n̲h̲.̲ ̲C̲ũ̲n̲g̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲m̲à̲ ̲a̲n̲h̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲â̲n̲g̲ ̲n̲i̲u̲,̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲h̲u̲ộ̲n̲g̲.


A̲n̲h̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲à̲ ̲T̲i̲ể̲u̲ ̲M̲ỹ̲ ̲đ̲ã̲ ̲3̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲m̲à̲ ̲m̲ã̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲u̲i̲.̲ ̲Q̲u̲á̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲ô̲m̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲é̲n̲ ̲k̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲d̲â̲u̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ụ̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ạ̲o̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲n̲g̲ó̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲i̲ ̲p̲h̲í̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ụ̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲đ̲ắ̲t̲.̲ ̲Đ̲ể̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲k̲i̲ệ̲m̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲ấ̲y̲ ̲d̲ư̲ ̲d̲ả̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲r̲a̲ ̲1̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲á̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲“̲v̲ẹ̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲”̲.̲

̲N̲g̲h̲ĩ̲ ̲l̲à̲ ̲l̲à̲m̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲b̲è̲n̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲1̲ ̲c̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲t̲r̲ẻ̲,̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲u̲y̲ế̲t̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲a̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲c̲ô̲ ̲c̲o̲n̲ ̲d̲â̲u̲ ̲T̲i̲ể̲u̲ ̲M̲ỹ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲g̲i̲á̲ ̲5̲0̲0̲ ̲t̲ệ̲ ̲(̲t̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲1̲,̲7̲8̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲)̲.̲

̲2̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲,̲ ̲T̲i̲ể̲u̲ ̲M̲ỹ̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲s̲ự̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲g̲u̲y̲ệ̲n̲.̲ ̲T̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲b̲ố̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲d̲â̲u̲ ̲n̲g̲à̲n̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲v̲ạ̲n̲ ̲t̲o̲á̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲…̲ ̲n̲h̲ẩ̲m̲ ̲s̲a̲i̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲.̲ ̲B̲ở̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲u̲ố̲t̲ ̲n̲ử̲a̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲t̲h̲a̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲ụ̲n̲g̲ ̲T̲i̲ể̲u̲ ̲M̲ỹ̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲l̲ậ̲t̲ ̲t̲ẩ̲y̲.̲

N̲h̲ằ̲m̲ ̲c̲h̲e̲ ̲g̲i̲ấ̲u̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲s̲a̲u̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲T̲i̲ể̲u̲ ̲M̲ỹ̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲d̲o̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ư̲ợ̲n̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ụ̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲m̲à̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲a̲n̲h̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲a̲i̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲a̲y̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲ấ̲p̲ ̲ú̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲l̲ờ̲i̲.̲

A̲n̲h̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲â̲n̲ ̲l̲a̲ ̲d̲ò̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲ợ̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ề̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ụ̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ạ̲o̲,̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲à̲ ̲1̲ ̲â̲m̲ ̲m̲ư̲u̲.̲ ̲C̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲k̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲c̲ắ̲n̲ ̲c̲h̲ặ̲t̲ ̲r̲ă̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲.̲ ̲V̲ì̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲m̲ự̲c̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲T̲i̲ể̲u̲ ̲M̲ỹ̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ụ̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ạ̲o̲.̲


S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ợ̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲k̲ẻ̲ ̲k̲h̲á̲c̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲h̲ổ̲.̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲h̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲m̲ã̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲b̲è̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲s̲a̲y̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲r̲a̲ ̲b̲ờ̲ ̲s̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲ứ̲c̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲â̲y̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ã̲i̲ ̲b̲à̲y̲ ̲t̲â̲m̲ ̲s̲ự̲

M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲r̲a̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲,̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲k̲h̲ổ̲ ̲m̲u̲ô̲n̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲.̲ ̲S̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ờ̲i̲ ̲ấ̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲a̲n̲h̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲s̲u̲y̲ ̲s̲ụ̲p̲,̲ ̲m̲à̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲p̲h̲ó̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲d̲õ̲i̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲s̲ố̲c̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲.̲

Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲ủ̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲a̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲m̲à̲ ̲b̲ố̲ ̲đ̲ẻ̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲g̲ố̲i̲ ̲t̲a̲y̲ ̲ấ̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲ọ̲.̲ ̲N̲h̲ằ̲m̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲t̲r̲á̲n̲h̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲t̲à̲n̲ ̲k̲h̲ố̲c̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ê̲m̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲r̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲đ̲ợ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲b̲é̲ ̲c̲h̲à̲o̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲l̲ạ̲i̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲á̲m̲ ̲đ̲ả̲m̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲h̲a̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲.̲

̲C̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲a̲n̲h̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲ự̲a̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲ ̲x̲ử̲ ̲t̲r̲í̲ ̲r̲a̲ ̲s̲a̲o̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲x̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ả̲ ̲3̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲n̲g̲a̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲ê̲n̲,̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ầ̲m̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲ú̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲ọ̲ ̲s̲ẽ̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲1̲ ̲c̲á̲i̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲ậ̲u̲.̲

ᴛ̼ɪ̼ế̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ó̼ᴄ̼ ̼x̼é̼ ̼ʟ̼ò̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ễ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ẹ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ᴀ̼ ̼𝟹̼ ̼đ̼ứ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ẻ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼á̼ʏ̼

C̼ả̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼.̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

Di ảnh 3 anh em khiến những người đến viếng đám tang khó cầm lòng.

̼D̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼

̼ ̼“̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼è̼o̼ ̼S̼e̼n̼ ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ý̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼ ̼D̼u̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

Hàng trăm người, cả những người không quen biết với gia chủ, cũng đến tiễn đưa các cháu nhỏ.

B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼;̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼V̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼2̼0̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ữ̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ụ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

Những bó hoa trắng của bạn bè cùng lớp tiễn biệt 3 cháu.

Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼h̼ ̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼é̼p̼ ̼b̼é̼p̼,̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ù̼n̼ ̼n̼g̼ụ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ữ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼ấ̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼;̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼;̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼

Đá̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼

̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼A̼m̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼V̼õ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ê̼n̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼-̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼t̼i̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼&̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼7̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼T̼h̼ư̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼f̼o̼n̼e̼t̼ ̼&̼ ̼G̼Đ̼X̼H̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼S̼.̼ ̼(̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼I̼n̼f̼o̼n̼e̼t̼:̼ ̼“̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼(̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼)̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼J̼e̼j̼u̼ ̼(̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼!̼”̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼f̼o̼n̼e̼t̼ ̼&̼ ̼G̼Đ̼X̼H̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ẩ̼u̼ ̼(̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼)̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼”̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼â̼u̼?̼”̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼V̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼.̼ ̼(̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼:̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ớ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ứ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼”̼.̼