хóт тнương 5 học sinh cùng cнếт đυốι vì cứυ bạn: Thôn nghèo phủ 5 vành ĸнăn тang

0
884

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼5̼/̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

N̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼

̼”̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼m̼á̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼ố̼n̼g̼”̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼

E̼m̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼B̼á̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼e̼m̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼e̼m̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼A̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼5̼/̼2̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼b̼ú̼n̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼e̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼v̼à̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ờ̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼

̼N̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼M̼.̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼ả̼i̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

̼E̼m̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼M̼.̼ ̼Và̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼E̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼Ch̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼”̼.̼

̼E̼m̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼B̼á̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼-̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ố̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼u̼.̼ ̼

M̼ộ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ớ̼t̼”̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼2̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

T̼heo Đ̼ắc Lam

Đoàn 14 chiếc xe chở 600 phật ȶử đɨ lễ cầʊ siêʊ ʟao xuốռg ʋựƈ sâʊ gần 50m

R̼a̼̣̼n̼g̼ ̼s̼á̼̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼o̼à̼̼n̼ ̼x̼e̼ ̼1̼4̼ ̼c̼h̼i̼ế̼̼c̼ ̼c̼h̼ở̼̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼0̼0̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼ ̼p̼h̼â̼̣̼t̼ ̼t̼ử̼̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼̣̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ố̼̼c̼ ̼T̼r̼u̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ê̼n̼ ̼(̼q̼u̼ố̼̼c̼ ̼l̼ô̼̣̼ ̼4̼8̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼̼a̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼v̼à̼̼ ̼D̼i̼ễ̼̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼,̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼x̼e̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼m̼ấ̼̼t̼ ̼l̼á̼̼i̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼̼n̼g̼ ̼v̼ư̼̣̼c̼.̼

̼K̼H̼I̼ ̼Q̼U̼A̼ ̼D̼Ố̼̼C̼ ̼T̼R̼U̼Ô̼N̼G̼ ̼V̼Ê̼N̼ ̼(̼Q̼U̼Ố̼̼C̼ ̼L̼Ô̼̣̼ ̼4̼8̼,̼ ̼G̼I̼Ữ̼̼A̼ ̼H̼U̼Y̼Ê̼̣̼N̼ ̼Q̼U̼Ỳ̼̼N̼H̼ ̼L̼Ư̼U̼ ̼V̼À̼̼ ̼D̼I̼Ễ̼̼N̼ ̼C̼H̼Â̼U̼)̼,̼ ̼M̼Ô̼̣̼T̼ ̼X̼E̼ ̼B̼I̼̣̼ ̼M̼Ấ̼̼T̼ ̼L̼Á̼̼I̼,̼ ̼L̼A̼O̼ ̼X̼U̼Ố̼̼N̼G̼ ̼V̼Ư̼̣̼C̼.̼ T̼a̼̣̼i̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼d̼â̼̣̼p̼ ̼n̼á̼̼t̼,̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼ử̼̼a̼ ̼k̼í̼̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼ã̼̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼ả̼̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼.̼ ̼

”̼C̼h̼ú̼̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼̼ ̼b̼ỗ̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼̼ ̼r̼ầ̼̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼̼i̼,̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼m̼ấ̼̼y̼ ̼v̼ò̼̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼đ̼â̼̣̼p̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼t̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼x̼e̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼c̼ố̼̼ ̼b̼ò̼̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼̼i̼ ̼x̼ỉ̼̼u̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼d̼â̼̣̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼”̼,̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ k̼ể̼̼ ̼l̼a̼̣̼i̼.̼

̼Đ̼o̼à̼̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼,̼ ̼p̼h̼â̼̣̼t̼ ̼t̼ử̼̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼H̼à̼̼ ̼N̼ô̼̣̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼2̼,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼

̼D̼ố̼̼c̼ ̼T̼r̼u̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ê̼n̼ ̼l̼à̼̼ ̼k̼h̼ú̼̼c̼ ̼c̼u̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼̼c̼ ̼l̼ô̼̣̼ ̼4̼8̼,̼ ̼t̼ừ̼̼n̼g̼ ̼x̼ả̼̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼s̼ố̼̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼l̼â̼̣̼t̼ ̼x̼e̼.̼ ̼

ÔN̼G̼ ̼V̼Ũ̼ ̼V̼Ă̼N̼ ̼Q̼U̼Y̼Ế̼T̼ ̼(̼6̼0̼ ̼T̼U̼Ổ̼I̼)̼ ̼B̼Ị̼ ̼G̼Ã̼Y̼ ̼1̼0̼ ̼C̼H̼I̼Ế̼C̼ ̼X̼Ư̼Ơ̼N̼G̼ ̼S̼Ư̼Ờ̼N̼,̼ ̼Đ̼A̼ ̼C̼H̼Ấ̼N̼ ̼T̼H̼Ư̼Ơ̼N̼G̼

Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼,̼ ̼1̼4̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼

D̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼u̼a̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼-̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼9̼B̼-̼0̼3̼6̼.̼2̼9̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼

L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼Đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼é̼p̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼R̼ầ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼c̼,̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼á̼c̼h̼”̼.̼

C̼H̼Ị̼ ̼N̼G̼U̼Y̼Ễ̼N̼ ̼T̼H̼Ị̼ ̼H̼Ư̼Ơ̼N̼G̼ ̼(̼3̼9̼ ̼T̼U̼Ổ̼I̼,̼ ̼H̼À̼ ̼N̼Ộ̼I̼)̼ ̼B̼Ị̼ ̼C̼H̼Ấ̼N̼ ̼T̼H̼Ư̼Ơ̼N̼G̼ ̼Ở̼ ̼V̼Ù̼N̼G̼ ̼Đ̼Ầ̼U̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼.̼ ̼B̼é̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ự̼c̼.̼ ̼T̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼:̼ ̼“̼X̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼ầ̼m̼,̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼p̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼”̼.

̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼á̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼(̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼1̼0̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼ ̼

A̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼”̼.̼V̼ừ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼7̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼m̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼o̼.̼ ̼

C̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼đ̼ì̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼h̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼u̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼”̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.

Th̼e̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼