‘̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼m̼ỏ̼’̼:̼ ̼X̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼2̼0̼K̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼’̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼’̼ ̼v̼à̼ ̼’̼t̼h̼ả̼ ̼t̼h̼í̼n̼h̼’̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼

0
596

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼a̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼m̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼,̼ ̼c̼h̼á̼o̼,̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼2̼0̼K̼,̼ ̼á̼o̼ ̼l̼ô̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼d̼é̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼x̼a̼.̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼’̼đ̼à̼o̼ ̼m̼ỏ̼’̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼o̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼Đ̼.̼H̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼P̼.̼T̼ ̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼đ̼à̼o̼ ̼m̼ỏ̼”̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ò̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ê̼u̼ ̼r̼a̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼Đ̼.̼H̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼à̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼T̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼l̼o̼̣̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼T̼r̼.̼ ̼à̼.̼.̼.̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ê̼u̼ ̼r̼a̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼à̼ ̼ư̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼ ̼ư̼?̼ ̼E̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ư̼?̼ ̼C̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼h̼é̼…̼’̼.̼

̼̼V̼ẫ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼2̼0̼K̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼n̼g̼ẩ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼’̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼e̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ă̼̣̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼á̼t̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼â̼u̼’̼.̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼Đ̼.̼H̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼.̼ ̼Đ̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼P̼.̼T̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼’̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼’̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ò̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼’̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼à̼’̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼P̼.̼T̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼’̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼o̼ ̼k̼i̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼’̼ ̼h̼a̼y̼ ̼’̼m̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼ạ̼’̼,̼ ̼’̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼?̼’̼.̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼.̼T̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼’̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼’̼.̼

̼Đ̼.̼H̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼.̼T̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼í̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼s̼ừ̼n̼g̼:̼Ố̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ô̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼e̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ó̼t̼ ̼đ̼ủ̼ ̼3̼ ̼b̼ữ̼a̼.̼.̼.̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼Đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼s̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼k̼m̼.̼.̼.̼Q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼.̼ ̼T̼r̼à̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼e̼n̼d̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼’̼.̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼P̼.̼T̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ò̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼d̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼:̼

̼̼’̼B̼a̼o̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼b̼i̼m̼ ̼b̼i̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼d̼ì̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼ừ̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼á̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼̣̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼1̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼’̼.̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼1̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼i̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼:̼

̼̼’̼Q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼à̼?̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼e̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼T̼r̼.̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼â̼y̼?̼ ̼C̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼m̼ư̼ơ̼̣̼n̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼e̼m̼?̼ ̼L̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ễ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼e̼m̼ ̼ạ̼.̼̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼1̼ ̼c̼â̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼,̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼1̼8̼0̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼Đ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼T̼r̼.̼?̼ ̼E̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼c̼â̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼…̼’̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼n̼g̼ẩ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼”̼đ̼à̼o̼ ̼m̼ỏ̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼.̼T̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼Đ̼.̼H̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼â̼y̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼

Nguồn: tintuccuocsong
̼