̼ ̼Đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼8̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼.̼ổ̼ ̼t̼.̼u̼n̼g̼

0
311

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼C̼h̼a̼ ̼L̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼C̼h̼a̼ ̼L̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g

Đau đớn cảnh 8 chiếc quan tài ở hiện trường vụ xe khách nổ tungĐ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼8̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼u̼n̼g̼

̼8̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼4/5,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼1̼1̼5̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼1̼5̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼

Đau đớn cảnh 8 chiếc quan tài ở hiện trường vụ xe khách nổ tung - Ảnh 1.Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼8̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ơ̼n̼

̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼0̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼4/5,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ỗ̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ỗ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼1̼1̼5

 

Đau đớn cảnh 8 chiếc quan tài ở hiện trường vụ xe khách nổ tung - Ảnh 2.Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼8̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ơ̼n̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼ú̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼C̼h̼a̼ ̼L̼o̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼

̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼á̼c̼ ̼p̼h̼á̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼n̼ó̼i̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼4/5 ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼(̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼D̼i̼ê̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼L̼à̼o̼:̼ ̼U̼N̼ ̼-̼ ̼3̼8̼9̼7̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼u̼a̼l̼a̼p̼h̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼ă̼m̼ ̼M̼u̼ộ̼n̼ ̼(̼L̼à̼o̼)̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼u̼n̼g̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼N̼a̼-̼T̼à̼u̼ ̼(̼L̼à̼o̼)̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼k̼m̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼

 

Đau đớn cảnh 8 chiếc quan tài ở hiện trường vụ xe khách nổ tung - Ảnh 4.Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼8̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ơ̼n̼

 

Đau đớn cảnh 8 chiếc quan tài ở hiện trường vụ xe khách nổ tung - Ảnh 7.Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼8̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ơ̼n̼

Đau đớn cảnh 8 chiếc quan tài ở hiện trường vụ xe khách nổ tung - Ảnh 8.Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼8̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ơ̼n̼

 

Đau đớn cảnh 8 chiếc quan tài ở hiện trường vụ xe khách nổ tung - Ảnh 9.Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼8̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ơ̼n̼

Đau đớn cảnh 8 chiếc quan tài ở hiện trường vụ xe khách nổ tung - Ảnh 11.C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼.̼

 

T̼a̼.̼i̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼5̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼r̼.̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼.̼c̼,̼ ̼10 ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼.̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼9̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.a̼i̼ ̼n̼ạ̼.n̼ ̼g̼i̼.a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼.n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼9̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼k̼r̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼Đ̼a̼k̼r̼ô̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼0̼/̼3̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼.ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼.n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ư̼m̼ ̼-̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼k̼r̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼Đ̼a̼k̼r̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.a̼i̼ ̼n̼ạ̼.n̼ ̼g̼i̼.a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼.n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼5̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼9̼.̼

T̼a̼.̼i̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼5̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼r̼.̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼.̼c̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼9̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼L̼a̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼k̼r̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼Đ̼a̼k̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼.̼

Sa̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼4̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼1̼2̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼;̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼e̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼9̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼3̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼5̼C̼-̼3̼1̼2̼.̼1̼4̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼r̼ơ̼ ̼m̼o̼ó̼c̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼5̼R̼-̼0̼4̼4̼.̼9̼3̼,̼ ̼d̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼9̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼L̼a̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼m̼5̼7̼+̼6̼0̼0̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼9̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼k̼r̼ô̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼k̼r̼ô̼n̼g̼)̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼4̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼X̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼4̼C̼-̼0̼3̼6̼9̼6̼;̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼4̼A̼-̼1̼2̼6̼5̼9̼ ̼d̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼1̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼;̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼4̼D̼-̼0̼0̼2̼1̼6̼ ̼d̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼2̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼;̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼4̼A̼-̼0̼2̼4̼6̼5̼ ̼d̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼K̼i̼m̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼a̼o̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

T̼a̼.̼i̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼5̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼r̼.̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼.̼c̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼e̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼9̼;̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼9̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼3̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼0̼/̼3̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼/̼3̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼o̼á̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼u̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼2̼0̼/̼3̼)̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼4̼A̼-̼1̼2̼6̼.̼5̼9̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼ K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼K̼m̼ ̼5̼7̼+̼6̼0̼0̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼9̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼k̼r̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼Đ̼a̼k̼r̼ô̼n̼g̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼a̼ ̼n̼g̼o̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼l̼ù̼ ̼l̼ù̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼

 

T̼a̼.̼i̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼5̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼r̼.̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼.̼c̼

̼”̼Ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼a̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼m̼é̼t̼,̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ớ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ẻ̼ ̼l̼á̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼a̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼”̼ ̼–̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ N̼ế̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼b̼ẻ̼ ̼l̼á̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼è̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼.̼ S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼o̼á̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼N̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼u̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼. ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ó̼t̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼.ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼.n̼g̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼8̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼.̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼.ị̼ ̼t̼h̼ư̼.ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼

 

T̼a̼.̼i̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼5̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼r̼.̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼.̼c̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼/̼3̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼k̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼a̼o̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼–̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼B̼K̼S̼ ̼7̼4̼A̼ ̼-̼ ̼0̼2̼4̼.̼6̼5̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼o̼.n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼3̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼ ̼5̼7̼+̼6̼0̼0̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼9̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼k̼r̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼Đ̼a̼k̼r̼ô̼n̼g̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼5̼ ̼x̼e̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼B̼K̼S̼ ̼1̼5̼C̼ ̼-̼ ̼3̼1̼2̼.̼1̼4̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼i̼ ̼r̼ơ̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼B̼S̼ ̼1̼5̼R̼ ̼-̼ ̼0̼4̼4̼.̼9̼3̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼a̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼-̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼B̼S̼ ̼7̼4̼C̼ ̼-̼ ̼0̼3̼6̼.̼9̼6̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

T̼a̼.̼i̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼5̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼r̼.̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼.̼c̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼B̼S̼ ̼7̼4̼A̼ ̼-̼ ̼1̼2̼6̼.̼5̼9̼ ̼d̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼;̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼S̼ ̼7̼4̼D̼ ̼-̼ ̼0̼0̼2̼.̼1̼6̼ ̼d̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼B̼S̼ ̼7̼4̼A̼ ̼-̼ ̼0̼2̼4̼.̼6̼5̼ ̼d̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼a̼o̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼.̼

T̼a̼.̼i̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼5̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼r̼.̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼.̼c̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼.ị̼ ̼t̼h̼ư̼.ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼i̼ ̼r̼ơ̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼3̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼2̼4̼h̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼t̼i̼n̼-̼t̼u̼c̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼n̼g̼a̼y̼/̼t̼a̼i̼-̼n̼a̼n̼-̼l̼i̼e̼n̼-̼h̼o̼a̼n̼-̼g̼i̼u̼a̼-̼5̼-̼x̼e̼-̼o̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼-̼t̼r̼i̼-̼l̼o̼i̼-̼k̼e̼-̼c̼u̼a̼-̼t̼a̼i̼-̼x̼e̼-̼t̼h̼o̼a̼t̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼c̼4̼6̼a̼1̼2̼3̼6̼1̼6̼8̼.̼h̼t̼m̼l̼

E̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼:̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼

H̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼u̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t

̼K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼B̼à̼ ̼T̼.̼T̼.̼T̼.̼D̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼7̼)̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n

̼C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼)

H̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼

K̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼h̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼e̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼ọ̼t̼ ̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼ọ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼D̼.̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼á̼p̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼.̼T̼.̼T̼.̼D̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ g̼á̼i̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ L̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.M̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼ă̼m̼ ̼l̼ă̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼.

B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ợ̼n̼.

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼-̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼í̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼p̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ă̼m̼ ̼l̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼h̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼”̼

C̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼L̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼h̼ ̼l̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼ì̼a̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼a̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼e̼ g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ẻ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼h̼ẳ̼n̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼N̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼)̼”̼.

H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼.̼T̼.̼T̼.̼D̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼.

B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ã̼o̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼.̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ổ̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼D̼.̼ ̼P̼G̼S̼ ̼T̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼u̼.̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼D̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼4̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼u̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼.

C̼ò̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼D̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼á̼o̼ ̼đ̼á̼.̼̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼ư̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼