ʟậᴛ tàu LC1 Hà Nội – Lào Cai, người phụ nữ 55 tuổi bế cháu gái 9 tháng tuổi đã тử ɴạɴ тạι cнỗ, nнιềυ ngườι вị тнương

0
387

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼6̼-̼9̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼m̼ ̼1̼9̼5̼+̼5̼0̼0̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼M̼ậ̼u̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼-̼T̼r̼á̼i̼ ̼H̼ú̼t̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼K̼h̼a̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼)̼,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼C̼1̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼à̼u̼ ̼L̼C̼1̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼.̼ ̼T̼o̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼o̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ỗ̼n̼g̼ ̼(̼d̼o̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼)̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼à̼ ̼v̼ẹ̼t̼ ̼c̼o̼n̼g̼ ̼v̼ê̼n̼h̼.̼

Tà̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼C̼1̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼

̼L̼à̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ễ̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼7̼-̼8̼ ̼đ̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼ ̼đ̼ô̼i̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ở̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼ ̼N̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ũ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼L̼C̼1̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼0̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼2̼h̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼9̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼m̼1̼9̼6̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼u̼ô̼n̼g̼ ̼(̼V̼ă̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼a̼l̼u̼y̼ ̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼l̼ậ̼t̼.̼ ̼L̼á̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼X̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼)̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼o̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼t̼o̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼à̼u̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

Tà̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼C̼1̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼

̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼o̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼a̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼a̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼r̼ú̼t̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼,̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼R̼ậ̼u̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼5̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼a̼.̼ ̼”̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼ậ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼M̼i̼n̼d̼u̼l̼l̼e̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼ế̼ ̼C̼u̼ ̼N̼h̼a̼ ̼(̼M̼ù̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼ả̼i̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Tà̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼C̼1̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼7̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼s̼â̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼1̼0̼-̼1̼5̼ ̼m̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼8̼/̼8̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼T̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼g̼a̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼a̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼í̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼

Tà̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼C̼1̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ạ̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼

̼V̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ự̼:̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼o̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼o̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼o̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼o̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼(̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼)̼.̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼o̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼h̼ộ̼c̼ ̼r̼ơ̼i̼…̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼;̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼o̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼o̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼o̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼o̼a̼ ̼đ̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼d̼o̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼đ̼á̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

Tà̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼C̼1̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼

̼V̼ề̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ệ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼a̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼ù̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼í̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼

̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ố̼i̼…̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼v̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Tà̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼C̼1̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼…̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼à̼u̼ ̼q̼u̼a̼.̼

Nguồn: mnewsh

>>XEM THÊM

Nam sinh lớp 6 ᴄʜếᴛ ᴛʜảᴍ dưới bánh xe, mẹ ôм xáƈ ᴄᴏɴ ɢàᴏ ĸнóc тнảм тнιếт

S̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼3̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼–̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼X̼í̼c̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼6̼h̼1̼5̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ệ̼ ̼T̼h̼u̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼–̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼X̼í̼c̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼5̼5̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼–̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼.̼

Na̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼–̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼X̼í̼c̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼

̼B̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ô̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼X̼e̼ ̼c̼ộ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼D̼ò̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼X̼í̼c̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼

Na̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼–̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼X̼í̼c̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ệ̼ ̼T̼h̼u̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼.̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼r̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼-̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼X̼í̼c̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼v̼a̼ ̼q̼u̼ẹ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼5̼5̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼3̼N̼-̼4̼2̼0̼4̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼0̼m̼.̼ ̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼á̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼á̼p̼ ̼m̼á̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Na̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼–̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼X̼í̼c̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼(̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼)̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼.̼ ̼T̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼2̼0̼ ̼k̼m̼/̼g̼i̼ờ̼ ̼(̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼)̼.̼

̼“̼C̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼
̼T̼r̼ư̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ệ̼ ̼T̼h̼u̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼-̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼X̼í̼c̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼á̼c̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼e̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

Na̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼–̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼X̼í̼c̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼Q̼.̼5̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼T̼r̼á̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼.̼

̼T̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼g̼h̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼g̼à̼,̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼á̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼“̼N̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼ậ̼p̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼a̼ ̼q̼u̼ẹ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼N̼g̼o̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Bà̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ệ̼ ̼T̼h̼u̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼.̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼)̼

̼“̼M̼ẹ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼é̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼.̼ ̼“̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼r̼á̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼”̼ ̼-̼ ̼H̼u̼y̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼.̼

̼K̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼T̼r̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼9̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼a̼,̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼á̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼ủ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼.̼ ̼B̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼ủ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼.̼.̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼á̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

Na̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼–̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼X̼í̼c̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼

̼Ở̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼à̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼ậ̼p̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼á̼c̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼,̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼“̼T̼r̼á̼c̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼ ̼-̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼á̼c̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼/̼2̼,̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼:̼ ̼“̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼T̼r̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼8̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼.̼ ̼X̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

Na̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼–̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼X̼í̼c̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼

Nguồn: mnewsh