ɴ̼ữ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ó̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ấ̼ᴛ̼ ̼ᴠ̼ì̼ ̼ʙ̼ị̼ ̼ʟ̼ừ̼ᴀ̼ ̼”̼đ̼ẻ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ê̼”̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼ʙ̼á̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ớ̼ɪ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ớ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼á̼ ̼ʀ̼ẻ̼ ̼ᴍ̼ạ̼ᴛ̼

0
126

B̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼”̼t̼r̼ả̼ ̼c̼ô̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼… ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

T̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼.̼.̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼b̼a̼y̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼(̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼C̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼X̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼3̼8̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼2̼,̼5̼k̼g̼.

B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼H̼ả̼o̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ì̼…̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼b̼a̼y̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

̼D̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼̼

Đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼K̼P̼4̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

K̼h̼o̼a̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼”̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼̼C̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼?̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼X̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼i̼e̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼m̼à̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼C̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼3̼/̼7̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.

B̼à̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼.̼

̼D̼ù̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼”̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼”̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ơ̼c̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼H̼.̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.

ᴠᴀ ᴄʜạᴍ giữa xe tải và xe khách, nữ tài xế вị тнương, nнιềυ ngườι нoảng ʟᴏạɴ

V̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼3̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼ ̼9̼8̼8̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼4̼9̼B̼-̼0̼0̼6̼.̼1̼4̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼9̼2̼C̼-̼0̼2̼7̼.̼7̼3̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼-̼N̼a̼m̼.̼

Chú thích ảnh

X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼m̼/̼T̼T̼X̼V̼N̼

H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼n̼á̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼ó̼;̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ô̼n̼g̼;̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼0̼ ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼;̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ẽ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Chú thích ảnh

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼m̼/̼T̼T̼X̼V̼N̼

N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

Phước Tuệ (TTXVN)
Nguồn: Tin Tức