ɴ̼ể̼ ̼ʙ̼ạ̼ɴ̼ ̼ᴜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ê̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼é̼ɴ̼ ̼ʀ̼ư̼ợ̼ᴜ̼,̼ ̼ʙ̼ố̼ ̼ᴠ̼ư̼ợ̼ᴛ̼ ̼ẩ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ế̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼𝟹̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ổ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ị̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼á̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ử̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼

0
710

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼(̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼6̼0̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼ấ̼p̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼B̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỏ̼ ̼C̼à̼y̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼u̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼:̼ ̼7̼1̼B̼3̼-̼2̼9̼5̼.̼8̼1̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼.̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼ề̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼:̼ ̼6̼7̼C̼-̼0̼4̼1̼.̼2̼2̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼ề̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼:̼ ̼6̼7̼C̼-̼0̼4̼1̼.̼2̼2̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼


̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼b̼i̼a̼,̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼0̼,̼3̼5̼ ̼m̼g̼/̼l̼í̼t̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ở̼.̼

Xe tải ᴛôɴɢ vào nhóm học sinh tan trường về ᴋʜɪếɴ 2 em cнếт тạι cнỗ, 3 ngườι вị тнương nнập vιện cấp cứυ

Mộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼á̼c̼h̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼V̼à̼n̼g̼,̼ ̼X̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼á̼c̼h̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼.̼

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng.

C̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼(̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼1̼ ̼n̼ữ̼)̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼

Hai em học sinh lớp 10 ᴛử ᴠᴏɴɢ tại chỗ.

V̼ụ̼ ̼t̼.a̼i̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼L̼â̼m̼)̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼á̼c̼h̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

Hiện trường vụ тaι nạn тнương тâм. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.a̼i̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼á̼c̼h̼)̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼.a̼i̼ ̼n̼.ạ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼.a̼i̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼á̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼T̼h̼ư̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼.a̼n̼g̼ ̼t̼h̼.ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.a̼i̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼t̼h̼.ả̼m̼ ̼k̼h̼.ố̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼

̼V̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼.ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼.a̼n̼g̼ ̼t̼.ó̼c̼.̼

Con ngõ nhỏ dẫn vào gia đình học sinh Lê Quốc Liêm – thôn Phong Kim. Ảnh: Đ.Tùy

C̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼…̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼á̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼

̼M̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ấ̼n̼ ̼l̼ệ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ả̼n̼ ̼(̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼e̼m̼ ̼L̼i̼ê̼m̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼L̼i̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.a̼i̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼…̼”̼.̼

Ngay từ sáng sớm, tại gia đình nữ sinh Nguyễn Thị Huyền Thương – thôn Lâm Xuyên đã có nhiều người đến chia buồn, động viên và dự lễ. Ảnh: Đ.Tùy.

C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼k̼m̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ú̼y̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼,̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼&̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼á̼c̼h̼ ̼I̼I̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼B̼G̼H̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼.̼

̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼B̼G̼H̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼D̼o̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼B̼G̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼…̼”̼,̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼á̼c̼h̼ ̼I̼I̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

Bà Thúy ôm chặt di cốt con gái trong suốt buổi Lễ truy điệu. Ảnh: Đ.Tùy

Đ̼ú̼n̼g̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼m̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼x̼e̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼B̼T̼C̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼…̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼á̼c̼h̼ ̼I̼I̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼…̼

̼”̼D̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ì̼a̼”̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼.̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼&̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼:̼

Thông báo tin buồn của 2 học sinh xấᴜ số được đặt trước cổng nhà.

Công tác chuẩn bị trước giờ làm Lễ an тáng.

Công tác chuẩn bị trước giờ làm Lễ an тáng.

Vòng hoa trắng và sự тang тнương

Bạn bè đến viếng và chia buồn với gia đình

Thầy cô đến viếng và chia buồn với gia đình

Người dân trong làng có mặt từ sớm tại gia đình nữ sinh để dự lễ truy điệu, ᴀɴ ᴛáɴɢ cho em.

Những vành khăn trắng được các bạn học đeo vội trước giờ làm lễ.

Những vành khăn trắng được các bạn học đeo vội trước giờ làm lễ.

Những vành khăn trắng được các bạn học đeo vội trước giờ làm lễ.

Những giọt nước mắt rơi…

Những giọt nước mắt rơi…

Những giọt nước mắt rơi…

Mẹ nữ sinh ôm chặt di quan con gái trong lễ truy điệu.

Bố nữ sinh khóc ngất trong lễ truy điệu.

Mẹ nữ sinh ôm chặt di quan con gái trong lễ truy điệu.

Sau lời điếu văn của chính quyền thôn, dι cốт của 2 học sinh xấu số được người thân đưa lên хe тang và an тáng тạι ngнĩa тrang quê nhà.

Ngày buồn của người dân xã Phú Điền và thầy trò Trường THPT Nam Sách II.

Rất đông người dân tiễn đưa

Ngày buồn của người dân xã Phú Điền và thầy trò Trường THPT Nam Sách II.